Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 102,443
Đang trực tuyến: 108
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 20/07/2020 11:17:10 AM)
Hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
Sáng 20/7/2020, tại phiên khai mạc kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XII, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trong đó có một số nội dung nổi bật sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh

Trên cơ sở quy định pháp luật và thực hiện Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung tổ chức 02 kỳ họp (chuyên đề và thường lệ), trong đó:

- Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) được tổ chức vào ngày 28/4/2020 trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, công tác tổ chức kỳ họp chặt chẽ; tuân thủ chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; giới hạn thành phần tham dự; triển khai đầy đủ các biện pháp an toàn, phòng ngừa dịch bệnh. Tại kỳ họp 18, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 09 nghị quyết.

- Chuẩn bị kỳ họp thứ 19 (thường lệ giữa năm 2020): Thường trực HĐND tỉnh thực hiện đúng các quy định trong công tác chuẩn bị kỳ họp, như: họp Đảng đoàn HĐND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; tổ chức hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp; phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát

2.1. Hoạt động giám sát tại kỳ họp

- Xem xét các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp theo quy định pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban của HĐND nghiên cứu tài liệu liên quan và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp

- Hoạt động chất vấn.

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, các vấn đề chất vấn của đại biểu được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét trả lời bằng văn bản và gửi cho đại biểu HĐND tỉnh.

- Xem xét báo cáo giám sát chuyên đề.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề trình kỳ họp thứ 19, bao gồm: Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trong 6 tháng đầu năm của các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong năm 2019.

2.2. Hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã triển khai và thực hiện các nội dung:

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020. Kết quả giám sát trình kỳ họp thứ 19.

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Kết quả giám sát trình kỳ họp thứ 19.

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019. Kết quả giám sát trình kỳ họp thường lệ cuối năm.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Khảo sát thực trạng hoạt động của Bãi chôn lấp chất thải rắn Đồng Nà, thành phố Quảng Ngãi và Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Kết quả khảo sát trình kỳ họp thường lệ cuối năm.

Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Phương pháp giám sát cũng được cải tiến theo hướng tổ chức khảo sát thực địa và giám sát qua báo cáo, làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn vị khi thấy cần thiết để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Thông qua giám sát, khảo sát đã giúp cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh nắm bắt về tình hình chấp hành chính sách pháp luật và phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực. Các hoạt động giám sát, khảo sát có tác dụng rõ nét, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân.

3. Xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành họp 15 phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để triển khai, đánh giá hoạt động của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; thảo luận, quyết định các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến đối với 51 nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh (Có phụ lục II kèm theo).

Việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện theo quy trình chặt chẽ và quyết định dựa trên cơ sở của pháp luật, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các ý kiến của thành viên Thường trực HĐND và ý kiến của các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Qua đó đã phát huy được vai trò của tập thể Thường trực HĐND tỉnh trong việc trực tiếp xem xét, quyết định các nội dung công việc, đảm bảo khách quan, toàn diện, dân chủ; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp nhận và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu chọn cách thức phù hợp, để tổ chức tiếp xúc cử tri và kịp thời thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh và phối hợp đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trong năm 2019 của các cơ quan liên quan, kiến nghị các nội dung cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2020 tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát và tỉnh Quảng Ngãi là tỉnh có nguy cơ thấp, vì vậy Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh rà soát, phân loại, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính tại huyện Lý Sơn theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau buổi tiếp xúc, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 04 nội dung kiến nghị của cử tri và có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Lý Sơn, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

5. Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo của công dân

Ngay từ đầu năm Thường trực HĐND tỉnh ban hành lịch tiếp công dân năm 2020 và tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hằng tháng, tham gia tiếp công dân của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh.

Công tác tiếp công dân, xử lý và đôn đốc, giám sát khiếu nại tố cáo của công dân được Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nhận được 204 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua xem xét và phân loại, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trả lời cho công dân 91 đơn; chuyển 29 đơn đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét giải quyết; lưu 75 đơn do trùng đơn và không đủ điều kiện xem xét theo quy định của pháp luật.

Qua công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết cho thấy cơ bản các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đã có văn bản trả lời. Tuy vậy, vẫn còn một số vụ việc tồn đọng nhiều năm, các cơ quan, ban ngành có liên quan đã tập trung xem xét, giải quyết nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Thường trực HĐND tỉnh đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, xử lý trong thời gian tới.

6. Một số hoạt động khác

Bên cạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh về các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy như: Xây dựng các báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tham gia ý kiến về công tác cán bộ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, báo cáo góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu các huyện, thị xã, thành phố và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

- Tham gia cho ý kiến các dự án Luật và kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành Trung ương tổ chức, yêu cầu.

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Đoàn công tác làm việc với tập thể lãnh đạo huyện Lý Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

- Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh lãnh đạo HĐND các huyện: Trà Bồng, Ba Tơ, Mộ Đức. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ để hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; tham dự kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện Trà Bồng mới.

- Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2020; tham gia Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện( về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch; chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02; tham gia các cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp các cơ quan chuyên môn áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tham dự Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020.

3. Tổ chức thực hiện, hoàn thành chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2020.

4. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm của đại biểu HĐND tỉnh. Tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri với tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết các kiến nghị, bức xúc đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri, nhân dân.

5. Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.

6. Tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố để trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử; tham gia các cuộc làm việc của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc; dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây nguyên; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

7. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh theo quy định.

 

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu