Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,392,131
Đang trực tuyến: 115
 
Văn bản >> HĐND tỉnh
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 242/HĐND-VP Về việc tham dự bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 6/10/2021 Đang hiệu lực
2 Quyết định của Bộ Nội vụ về ban hành tài liệu tập huấn đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 6/10/2021 Đang hiệu lực
3 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND CẤP TỈNH 6/10/2021 Đang hiệu lực
4 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 6/10/2021 Đang hiệu lực
5 20/QĐ-HĐND Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 4/8/2021 Đang hiệu lực
6 12/QĐ-HĐND Quyết định, kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức hành chính, viên chức sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị, địa phương từ năm 2017 đến năm 2020 21/8/2020 Đang hiệu lực
7 Giám sát tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách 10/7/2020 Đang hiệu lực
8 05/KH-HĐND KẾ HOẠCH - ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT Bãi chôn lấp chất thải rắn Đồng Nà (Tp Quảng Ngãi) và Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) 18/5/2020 Đang hiệu lực
9 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh 20/3/2020 Đang hiệu lực
10 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2019 23/7/2019 Đang hiệu lực
11 Tài liệu lấy ý kiến góp ý và chuẩn xác số liệu dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,... 21/6/2019 Đang hiệu lực
12 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn 24/1/2019 Đang hiệu lực
13 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2018 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách cấp huyện, cấp xã đến ngày 31/12/2018 25/1/2019 Đang hiệu lực
14 Phụ lục kèm theo lịch giám sát về môi trường đợt 3 22/8/2018 Đang hiệu lực
15 44/TB-ĐGS Lịch khảo sát thực tế của Đoàn giám sát HĐND tỉnh “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017” (Đợt 3) 22/8/2018 Đang hiệu lực
16 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/8/2018 Đang hiệu lực
17 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 củ 20/8/2018 Đang hiệu lực
18 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2018 4/6/2018 Đang hiệu lực
19 Mẫu Phụ lục kèm theo Phụ lục 3 10/5/2018 Đang hiệu lực
20 25/TB-HĐND Lịch khảo sát thực tế của Đoàn giám sát HĐND tỉnh “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017” (Đợt 2) 7/5/2018 Đang hiệu lực
21 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2017” 2/2/2018 Đang hiệu lực
22 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc việc giải quyết các vụ án quá hạn; án tạm đình chỉ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh 2/2/2018 Đang hiệu lực
23 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, giai đoạn 2015 - 2017 18/1/2018 Đang hiệu lực
24 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 25/8/2017 Đang hiệu lực
25 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2016 23/1/2017 Đang hiệu lực
26 KẾ HOẠCH 16 Giám sát về tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu 9/8/2016 Đang hiệu lực
27 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO (Áp dụng cho Sở Tài chính) 8/8/2016 Đang hiệu lực
28 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO (Áp dụng cho Các đơn vị dự toán cấp I thuộc khối tỉnh) 8/8/2016 Đang hiệu lực
29 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO (Áp dụng cho UBND các huyện, thành phố) 8/8/2016 Đang hiệu lực
30 PHU LỤC - Kèm theo Đề cương Sở Tài Chính 8/8/2016 Đang hiệu lực
31 PHỤ LỤC - Kèm theo Đề cương đơn vị dự toán cấp I 8/8/2016 Đang hiệu lực
32 PHỤ LỤC - Kèm theo Đề cương cấp huyện 8/8/2016 Đang hiệu lực
33 42/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi 19/7/2016 Đang hiệu lực
34 15/KH-HĐND Kế hoạch Giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi 3/8/2016 Đang hiệu lực
35 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA SỞ NỘI VỤ về việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi 3/8/2016 Đang hiệu lực
36 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA SỞ, BAN, NGÀNH về việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ban, ngành 3/8/2016 Đang hiệu lực
37 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ về việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của huyện, thành phố 3/8/2016 Đang hiệu lực
38 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP về việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp 3/8/2016 Đang hiệu lực
Có 38 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu