Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,180,292
Đang trực tuyến: 12
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Chương trình hoạt động
(Đăng lúc: 13/02/2014 04:29:19 PM)
Kế hoạch công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi năm 2014
Để triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 598/KH-ĐĐBQH ngày 20/01/2014 về Kế hoạch công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2014, toàn văn Kế hoạch như sau:
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
 TỈNH QUẢNG NGÃI
Số 598/KH-ĐĐBQH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Quảng Ngãi, ngày  20  tháng 01 năm 2014
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
NĂM 2014
- Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2013/QH13 về Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Nghị quyết số 53/2013/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Nghị quyết số 47/2013/QH13 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và nội dung chương trình các kỳ họp Quốc hội;
- Căn cứ chương trình công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2014 và theo tình hình thực tế ở địa phương,
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác năm 2014, với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo chương trình công tác năm 2014 của Đoàn ĐBQH tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp công tác theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội;
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trung ương và địa phương đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Làm cơ sở cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn chủ động sắp xếp thời gian, công việc kiêm nhiệm và chuyên trách để tham gia các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.
II. YÊU CẦU
- Thực hiện các nội dung công việc có hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo chương trình công tác năm 2014;
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về công tác tham mưu, tài liệu, công tác hậu cần để đảm bảo cho các hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH trong Đoàn;
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trung ương và địa phương để công việc được triển khai thuận lợi.
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Tham dự các kỳ họp Quốc hội:
- Tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13:
Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/5/2014 đến 25/6/2014.
- Tham dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13:
Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/10/2014 đến 25/11/2014.
2. Thực hiện công tác xây dựng pháp luật:
Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến xây dựng luật tại địa phương; kết hợp lấy ý kiến chuyên gia để tổng hợp, xây dựng các Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý xây dựng luật cho ý kiến và thông qua trong năm 2014 khi có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (theo Nghị quyết số 45/2013/QH13).
2.1. Lấy ý kiến các dự án Luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội 13
- Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến từ tháng 3/2014 đến 19/5/2014.
a) Quốc hội thông qua 13 dự án, gồm: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải quan (sửa đổi); Luật hộ tịch; Luật phá sản (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật xây dựng (sửa đổi); Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Quốc hội cho ý kiến 15 dự án, gồm: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật căn cước công dân.
2.2. Lấy ý kiến các dự án Luật trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội 13
- Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến từ tháng 8/2014 đến 19/10/2014.
a) Quốc hội thông qua 16 dự án, gồm: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật căn cước công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
b) Quốc hội cho ý kiến 11 dự án, gồm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật thống kê (sửa đổi); Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
3. Thực hiện công tác tiếp xúc cử tri:
a) Thực hiện TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII:
- Trước Kỳ họp thứ 7: TXCT định kỳ tại 12 xã, phường, thị trấn.
Thời gian: dự kiến từ ngày 21/4/2014 - 29/4/2014.
- Sau Kỳ họp thứ 7: TXCT định kỳ tại 08 xã, phường, thị trấn; TXCT của ĐBQH ở ngoài tỉnh (tại tỉnh Quảng Nam).
Thời gian: dự kiến từ ngày 25/6/2014 - 04/7/2014.
b) Thực hiện TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII:
- Trước Kỳ họp thứ 8: TXCT định kỳ tại 12 xã, phường, thị trấn.
Thời gian: dự kiến từ ngày 29/9/2014 - ngày 03/10/2014.
- Sau Kỳ họp thứ 8: tại 08 xã, phường, thị trấn.
Thời gian: dự kiến từ ngày 25/11/2014 - 05/12/2014.
4. Hoạt động tiếp công dân:
Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ vào ngày 30 hàng tháng (theo Thông báo số 572/TB-ĐQH ngày 19/12/2012 của Đoàn ĐBQH tỉnh), cụ thể:
 Tháng
Ngày
Đại biểu Quốc hội 
2
28/2/2014
Đinh Thị Phương Lan - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách
3
31/3/2014
Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT- ĐBQH
4
05/5/2014
 
 Trịnh Đình Thạch - UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
6
30/6/2014
Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT- ĐBQH
7
30/7/2014
Trịnh Đình Thạch - UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH
8
03/9/2014
Đinh Thị Phương Lan - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách
9
30/9/2014
Trịnh Đình Thạch - UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH
11
28/11/2014
Đinh Thị Phương Lan - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách
12
30/12/2014
Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT- ĐBQH
5. Hoạt động giám sát, khảo sát:
5.1. Tham gia, phối hợp với các Đoàn giám sát, khảo sát của các cơ quan Quốc hội thực hiện giám sát, khảo sát tại địa phương:
a) Tham gia, phối hợp với Đoàn khảo sát của Hội đồng dân tộc: Khảo sát về “Thực trạng công tác giáo dục dân tộc cấp Phổ thông trung học”.
Thời gian: Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 08/01/2014.
b) Tham gia, phối hợp với Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc: Giám sát về “Tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc bố trí dân cư các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, dân cư trong khu rừng đặc dụng”.
Thời gian: Dự kiến từ tháng 3/2014.
c) Tham gia, phối hợp với Đoàn giám sát của Ủy ban Pháp luật: Giám sát  “Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân”.
Thời gian: Dự kiến khoảng từ ngày 15/3/2014 đến ngày 15/4/2014.
d) Tham gia, phối hợp với Đoàn giám sát của UBTVQH: Giám sát “Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015”.
Thời gian: Dự kiến trong tháng 7/2014 đến tháng 8/2014.
5.2. Tổ chức thực hiện giám sát các chuyên đề khác do các cơ quan của Quốc hội yêu cầu Đoàn ĐBQH tổ chức giám sát tại địa phương:
Thời gian: Theo yêu cầu thực tế.
5.3. Giám sát, khảo sát the­o chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh:
a) Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2013.
Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/3/2014 đến ngày 30/4/2014.
b) Khảo sát tình hình quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh (phục vụ việc cho ý kiến vào dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tại kỳ họp thứ 8).
Thời gian: Dự kiến trong tháng từ ngày 15/8/2014 đến ngày 15/9/2014.
6. Một số hoạt động khác
a) Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH trong Đoàn.
Thời gian: dự kiến từ ngày 29/9/2014 – ngày 03/10/2014.
b) Tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, một số Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh về những vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; tình hình thực hiện pháp luật và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu thập ý kiến, kiến nghị của các cấp, các ngành để làm cơ sở tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp, kiến nghị với các cơ quan trung ương.
Thời gian: dự kiến từ ngày 29/9/2014 – ngày 03/10/2014.
c) Thực hiện các Hội nghị trực tuyến tại địa phương theo các Chương trình trực tuyến do Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tổ chức.
Thời gian: Theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
d)Ngoài những công việc nêu trên, theo yêu cầu thực tế và chủ trương của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn sẽ chủ động tổ chức hoặc tham gia các hoạt động theo yêu cầu.
e) Các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội tham gia các phiên họp, hoạt động giám sát theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Tham gia các hoạt động, công tác khác tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ.
f) Tham gia các hoạt động tại địa phương do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp, các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức để nắm bắt thông tin về tình hình của địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xã hội khác tại địa phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các vị Đại biểu Quốc hội trong Đoàn căn cứ kế hoạch công tác này và theo chức năng, nhiệm vụ tự sắp xếp công việc, bố trí thời gian để tham gia thực hiện đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch.
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bộ phận phục vụ trực tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ: Bám sát kế hoạch, xây dựng chương trình, đề cương chi tiết và tổng hợp xây dựng các báo cáo cho mỗi hoạt động theo kế hoạch này, đảm bảo tiến độ và chất lượng báo cáo; Chủ động tham mưu, bảo đảm ngân sách hoạt động, phương tiện, phân công cán bộ phục vụ kịp thời cho từng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH trong Đoàn; Chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương để đảm bảo việc triển khai các hoạt động thuận lợi.

- Kế hoạch này có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện./. 

 Nơi nhận:
- TTTU,TTHĐND,UBND,UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành trong tỉnh;
- Các Văn phòng: TU,UBND,UBMTTQVN tỉnh;
- TTTU,HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện,TP;
- Các ĐBQH trong Đoàn;
- Văn phòng: C-PVP, các Phòng;
-Lưu: VT.                
 
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN
 
 
(Đã ký)
 
Đinh Thị Phương Lan
 

 

 

 

Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu