Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,318
Đang trực tuyến: 17
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động giám sát
(Đăng lúc: 19/01/2017 05:02:58 PM)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm thực thi có hiệu quả
Ảnh: Khảo sát tại Công ty TNHH D&K (sản xuất uống đóng chai và đá viên)
Qua đợt giám sát (từ ngày 09 đến 11/01/2017) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, trong đó đề xuất nhiều nhóm giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể:

 

 

            1. Về đề xuất giải pháp:

            Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách:

            - Về công tác chỉ đạo: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm ATVSTP. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATVSTP, Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN về chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATVSTP 2016-2020. Đưa chỉ tiêu bảo đảm ATVSTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của UBND các cấp để chủ động xây dựng kế hoạch, tìm ra giải pháp phù hợp tại địa phương.

            - Về chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: Có chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu theo hướng sản xuất lớn, quy mô trang trại, gắn với việc phát triển thị trường hàng hóa nông sản an toàn. Chính sách bảo hộ cho sản phẩm thực phẩm an toàn.

            - Về khuyến khích nâng cao chất lượng mô hình sản xuất và quản lý nông nghiệp: Xây dựng chính sách khuyến khích tiến tới bắt buộc các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ các mô hình sản xuất áp dụng thực hành quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (như: VietGAP, GLoBalGAP), áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như HACCP, GAP, GMP, GHP, ISO; xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn...

            - Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ: Tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ trong việc phục vụ kiểm soát, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng cao, giá thành hạ; trong sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn... 

             - Công tác quy hoạch các vùng sản xuất thực phẩm an toàn: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất thực phẩm an toàn; quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm; phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn…

Ảnh: Khảo sát tại Công ty TNHH Thụy Trâm (sản xuất bánh, kẹo).

Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện:

            - Về công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATVSTP đối với người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm, từng bước thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Bên cạnh việc phê phán những tồn tại, yếu kém, công khai các trường hợp vi phạm về ATVSTP cần phải biểu dương các điển hình tiên tiến, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATVSTP.

            - Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATVSTP: Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATVSTP; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan trong việc thanh kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về ATVSTP. Các cấp chính quyền cần quan tâm quản lý, hỗ trợ kinh phí, đặc biệt sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cấp huyện, xã trong công tác quản lý, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm về ATVSTP trên địa bàn.

               - Về trách nhiệm quản lý, điều hành: Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật An toàn thực phẩm và Chỉ thị số 13/CT-TTg trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa  bàn. 

            - Về năng lực quản lý ATVSTP: Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác quản lý ATVSTP trên địa bàn; sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATVSTP từ tỉnh đến huyện, xã, đảm bảo đủ số lượng biên chế và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ưu tiên đầu tư đầy đủ và đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng ATVSTP.

            - Về công tác phối hợp liên ngành: Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về ATVSTP trên cơ sở trách nhiệm đã được phân công, đặc biệt ở những khâu có sự đan xen giữa các công đoạn để bảo đảm quản lý ATVSTP theo chuỗi thực phẩm; huy động các nguồn lực của địa phương tham gia vào hoạt động quản lý và bảo đảm chất lượng ATVSTP; phát huy vai trò của cơ quan thông tin đại chúng; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ,… trong công tác vận động, tuyên truyền bảo đảm ATVSTP, giám sát và phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về ATVSTP.

            - Về nguồn lực đầu tư: Tăng cường đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm: Áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (như Viet GAP, Global GAP) và các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (như: GMP, SSOP, HACCP, ISO...) vào sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

            - Về hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, kêu gọi hỗ trợ về kinh phí cũng như kỹ thuật cho công tác ATVSTP. Khuyến khích hoạt động xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác ATVSTP; phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc tham gia bảo đảm ATVSTP.

            3. Về kiến nghị:

            Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiến nghị đến Quốc hội và Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương nhiều nội dung quan trọng, như: Quốc hội tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; ban hành Nghị quyết sau giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Chính phủ tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, văn bản sửa đổi, bổ sung để thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP kịp thời, phát huy hiệu quả. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các cơ quan, địa phương cần lồng ghép nội dung ATTP trong triển khai thực hiện; bố trí ngân sách đảm bảo theo Kế hoạch của Dự án An toàn thực phẩm thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác quản lý ATTP; mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại địa phương ở tuyến huyện và xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, thực hiện nghiêm túc việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP đối với người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm để từng bước thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm bảo đảm an toàn.

            Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào tháng 5/2017), Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”.

Ảnh: Khảo sát tại Trại chăn nuôi heo nái (Nghĩa Thuận).

 

Hoàng Tân
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu