Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,446
Đang trực tuyến: 92
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 30/08/2017 05:42:58 PM)
Việc đầu tiên là việc con người
Năm 1968, Bác tiếp tục sửa Di chúc và viết thêm đoạn: “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Gần 50 qua, học tập và làm theo Di chúc của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã có những quyết sách, chính sách xã hội và an sinh xã hội quan trọng mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Sự nghiệp cách mạng lừng lẫy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn rực rỡ mà Người để lại cho dân tộc cho nhân loại, được bắt đầu từ chữ Nhân. Nhân là lòng yêu thương con người. Người nói: “Nghĩ cho cùng… cũng như mọi vấn đề khác, là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Phải làm sao đóng góp làm cho nước được độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, nhân loại khỏi đau khổ”. Xuất phát từ tư tưởng đó, trong Di chúc của Bác, sau phần nói về Đảng, về chỉnh đốn Đảng, Bác tập trung nói về trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân. Di chúc của Người viết: “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Từ “con người” ở đây được Bác sử dụng như là nói về quần chúng nhân dân. Người coi vấn đề con người như một “công việc” thiết thực cho mỗi người, mỗi tầng lớp nhân dân.

Bước vào công cuộc đổi mới cũng như trong toàn bộ quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặt lên hàng đầu chiến lược xây dựng và phát triển con người, bởi vì “chúng ta cần hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa, mọi nền văn minh của các quốc gia”. Quan điểm đó cho thấy, Đảng ta ngày càng nhận thức cụ thể và đầy đủ hơn tầm quan trọng, mục tiêu và nội dung của việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Khẳng định mục tiêu chính sách xã hội là nhằm xây dựng và phát triển con người, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con người, góp phần lành mạnh hóa xã hội và phát triển bền vững đất nước.

          Thực tiễn cho thấy, qua gần 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi”. Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam (2002) đã thực hiện có hiệu quả thông qua chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ xóa đói, giảm nghèo với tốc độ khá nhanh trên thế giới. Trung bình mỗi năm, khoảng 2% dân số thoát khỏi đói nghèo. Tính đến ngày 28/12/2016, cả nước đã có 2.232 xã đạt chuẩn NTM, bằng 26,14%… Tiếp đó, Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với tổng kinh phí thực hiện 48,397 tỷ đồng; trong đó phấn đấu 50% các huyện thoát nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước 1-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; ưu tiên nguồn lực Chương trình đầu tư cho huyện nghèo, xã nghèo (xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu) và thôn, bản đặc biệt khó khăn được thực hiện trên phạm vi cả nước…, đã góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nhân thức sâu sắc lời căn dặn của Người về “công việc đối với con người”, trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, thì có tới 4 nhiệm vụ có đề cập tới vấn đề con người, trong đó có 2 nhiệm vụ đề cập tới phát triển năng lực cho con người. Điều đó cho thấy, vấn đề con người, xây dựng và phát triển con người đã được Đảng ta chú trọng hơn bao giờ hết. Ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã nhấn mạnh cần phải “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ thứ ba, Đảng ta yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, trong đó có “phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...”. Với quan điểm coi nguồn lực con người là vốn quý và quan trọng nhất, trong nhiệm vụ thứ năm và sáu, Đảng ta đã xác định phải “Thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”; đồng thời, phải “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.

Di chúc của Người luôn là cương lĩnh hành động của chúng ta. Có nhiều việc chúng ta đã làm và có những việc chúng ta đang làm. Để hoàn thành ý nguyện “đầu tiên là công việc đối với con người” theo Di chúc của Người, hơn bao giờ hết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thiết thực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII, đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới - trở thành hiện thực.

 

                                                                                      

Nguyễn Văn Thanh
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu