Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,884
Đang trực tuyến: 126
 
Hội đồng nhân dân >> Chương trình hoạt động
(Đăng lúc: 12/01/2018 08:16:02 AM)
Kế hoạch hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong năm 2018
Ngày 02/01/2018, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Ban biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch như sau:

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH QUẢNG NGÃI

  Số: 01/KH-HĐND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng  01  năm 2018

 

          KẾ HOẠCH

Công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về Thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2017”, và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

I. Tổ chức kỳ họp

1. Số lượng, thời gian tổ chức kỳ họp trong năm 2018: Dự kiến 04 kỳ họp, cụ thể như sau:

a) Kỳ họp thứ 9 (Bất thường), HĐND tỉnh khóa XII  

Thời gian: Dự kiến ngày 27 - 28/3/2018

b) Kỳ họp thứ 10 (giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa XII

Thời gian: Dự kiến từ ngày 04 - 06/7/2018

c) Kỳ họp thứ 11 (Bất thường), HĐND tỉnh khóa XII

Thời gian: Dự kiến từ ngày 11 - 12/9/2018

d) Kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2018), HĐND tỉnh khóa XII

Thời  gian: Dự kiến từ ngày 04 - 07/12/2018

2. Thời gian tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp và thời gian UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

II. Tổ chức chất vấn và tiếp xúc cử tri

1. Chất vấn giữa hai kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức chất vấn những người bị chất vấn theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thời gian: Dự kiến ngày 20/4/2018


2. Tiếp xúc cử tri

a) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2018

Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/5 đến 15/5/2018

- UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 8) đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2018 Chậm nhất ngày 20/4/2018

- Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri (gồm trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2017, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2018, tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2018…) và gửi cho đại biểu Chậm nhất 25/4/2018

- Các huyện, thành phố gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2018 cho Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Chậm nhất ngày 25/5/2018.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2018 và gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 20/6/2018. Riêng kiến nghị bức xúc của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/5/2018.

b) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2018

Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/10 đến 15/10/2018

- UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018 chậm nhất ngày 20/9/2018.

- Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri (gồm trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2018, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018, tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2018…) và gửi cho đại biểu chậm nhất 25/9/2018.

- Các huyện, thành phố gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018 cho Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất ngày 25/10/2018.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018 và gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 20/11/2018. Riêng kiến nghị bức xúc của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/10/2018.

III. Tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát

1. Hoạt động giám sát

Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo

2. Hoạt động khảo sát

Căn cứ vào những vấn đề bức xúc trong thực tế hoặc để phục vụ công tác thẩm tra đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chủ động nội dung, thời gian để đi khảo sát nắm tình hình, đôn đốc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành và phục vụ cho công tác thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2018.

IV. Một số hoạt động khác

1. Tổ chức các Hội nghị trực báo Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố trước kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2018. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6/2018 và giữa tháng 11/2018.

2. Tham dự các Hội nghị trực báo Thường trực HĐND các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên. Thời gian: Dự kiến tháng 04/2018 và tháng 09/2018.

3. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian: Dự kiến trong Quý I và II năm 2018.

V. Tổ chức thực hiện

1. Về kỳ họp

- Thường trực HĐND tỉnh: Tổ chức họp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2018. Chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri gửi cho đại biểu. Phân công các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi, thẩm tra tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh và chuẩn bị các tài liệu liên quan theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (lưu ý phải đảm bảo thời gian gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp, những nội dung không chuẩn bị đúng thời gian quy định Thường trực HĐND tỉnh sẽ không đưa vào nội dung kỳ họp và chuyển sang kỳ họp  kế tiếp). Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri, kiến nghị sau giám sát, khảo sát và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo tại các kỳ họp theo quy định, gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2017 (kỳ họp 8) và kỳ họp giữa năm 2018 (kỳ họp 10) đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa và cuối năm 2018. Tại kỳ họp thứ 9 (bất thường) UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa và cuối năm 2018; tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo tại 02 kỳ họp thường kỳ.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo về tình hình hoạt động của ngành để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ theo quy định.

2. Đối với hoạt động chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân

- Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND và tại các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2018.

- Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, tổng hợp, đánh giá việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 của HĐND (tháng 7/2018) và gửi đến kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018); tổng hợp kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ hàng năm.

3. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Ban Kinh tế ngân sách chủ động giúp HĐND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về Thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2017”.

Các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát, đề cương báo cáo và thông qua Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành. Tổ chức thực hiện nội dung giám sát, khảo sát đã nêu tại kế hoạch này. Sau khi triển khai giám sát, khảo sát các Ban tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát trình Thường trực HĐND tỉnh để xem xét có ý kiến trước khi báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh.

4. Những nội dung khác

- Thường trực, lãnh đạo các Ban (chuyên trách), Văn phòng HĐND tỉnh và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ tốt việc tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và các nhiệm vụ khác theo quy định. Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến thành viên Thường trực, các Ban, cán bộ, công chức theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

- Chậm nhất ngày 01 tháng 3 năm 2018 các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và cử tri ở địa phương gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 đến Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

- Chậm nhất ngày 28 hàng tháng, các Ban HĐND tỉnh báo cáo bằng văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh kết quả hoạt động trong tháng và dự kiến kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo (nêu rõ nội dung, thành phần, địa điểm tiến hành) để Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo đến đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan thực hiện.

- Ngoài những nội dung nêu trên Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thực hiện các công việc thường xuyên khác.

Trên đây là Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh năm 2018; Thường trực các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ kế hoạch này  thực hiện đạt hiệu quả./.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

Bùi Thị Quỳnh Vân

 

PHỤ LỤC 01

Dự kiến thời gian tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp và các cơ quan liên quan gửi tài liệu để phục vụ các kỳ họp năm 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 02/01/2018) 

 

TT

Kỳ họp

Thời gian tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình các kỳ họp

Thời gian UBND, UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp

 

1

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII (Bất thường)

(Dự kiến từ ngày 27 - 28/3/2018)

Ngày 15/01/2018

Chậm nhất ngày 15/3/2018

2

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, HĐND tỉnh khóa XII

(Dự kiến từ ngày 04 -06/7/2018)

Ngày 25/5/2018

Chậm nhất ngày 20/6/2018

3

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII (Bất thường)

(Dự kiến ngày 11 - 12/9/2018)

Ngày 20/7/2018

Chậm nhất ngày 25/8/2018

4

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND tỉnh khóa XII

(Dự kiến từ ngày 04-07/12/2018)

Ngày 25/10/2018

Chậm nhất ngày 20/11/2018

 

 

  

PHỤ LỤC 02

 

Tổng hợp hoạt động giám sát của HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 02/01/2018)

TT

Cơ quan

chủ trì

Nội dung giám sát

Thời gian giám sát

Thời gian báo cáo kết quả

1

HĐND tỉnh

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014- 2017

(Đợt 1)

Dự kiến từ   01/03/2018   đến 30/05/2018

Kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018)

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014- 2017

(Đợt 2)

Dự kiến từ 01/08/2018 đến 30/9/2018

2

Ban Pháp chế

Giám sát việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, giai đoạn 2015 - 2017

Dự kiến từ 03/01/2018 đến 20/6/2018

Kỳ họp thứ 10 (tháng 7/2018)

Giám sát việc giải quyết các vụ án quá hạn; án tạm đình chỉ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh

Dự kiến từ 03/01/2018 đến

20/6/2018

Kỳ họp thứ 10 (tháng 7/2018)

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2017

Dự kiến từ 02/05/2018 đến

30/10/2018

Kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 về Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Dự kiến từ 02/05/2018 đến

10/11/2018

Kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018)

3

Ban Kinh tế Ngân sách

Giám sát việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dự kiến từ 01/3/2018 đến 30/6/2018

Kỳ họp thứ 10 (tháng 7/2018)

Giám sát việc sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện

Dự kiến từ 20/7/2018 đến 20/10/2018

Kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018)

4

Ban Văn hóa – Xã hội

Giám sát về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017

Dự kiến từ 05/01/2018 đến 30/5/2018

Kỳ họp thứ 10 (tháng 7/2018)

Giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện miền núi của tỉnh từ năm  2015 đến 2017

Dự kiến từ 05/01/2018 đến 30/6/2018

Kỳ họp thứ 10 (tháng 7/2018)

Giám sát tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và việc thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017

Dự kiến từ 10/5/2018 đến 30/10/2018

Kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018)

5

Ban Dân tộc

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30a từ năm 2016 đến năm 2018

Dự kiến từ 01/6/2018 đến 31/10/2018

Kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018)

Giám sát việc thực hiện Chương trình 135 từ năm 2016 đến năm 2018

Dự kiến từ 01/6/2018 đến 31/10/2018

Kỳ họp thứ 12 (tháng 12/2018)

 

Trên cơ sở thời gian dự kiến giám sát nêu trên các Ban xác định thời gian đi giám sát thực tế phù hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng) để điều hòa hoạt động giám sát.  

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu