Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,172,874
Đang trực tuyến: 48
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 17/01/2018 05:04:15 PM)
Hội nghị lần thứ chín, khóa XIII Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
Quang cảnh hội nghị
Sáng ngày 17/01/2018 Ban Thường trực UBMTTQVN tổ chức Hội nghị lần thứ chín để đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Các đồng chí: Lê Viết Chữ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Lê Quang Thích Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đinh Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Tăng Bính Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và các Ủy ban tư vấn của Mặt trận tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN Lê Quang Thích nêu rõ trong năm 2017, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, các nội dung trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),… tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, qua đó đã nhận được sự đồng tình, tích cực thực hiện của Nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng và ngày càng có hiệu quả thiết thực, tăng cường sự phối hợp công tác với các cấp chính quyền, các ngành liên quan, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt đã tổ chức 10 lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 với quy mô lớn cho cán bộ MTTQ các cấp và Trưởng ban công tác Mặt trận là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận ngay từ cơ sở. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá hoạt động của hệ thống Mặt trận vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên tuy có đổi mới nhưng chất lượng chưa cao, có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên đôi khi thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; một số phong trào do Mặt trận phát động chưa đem lại kết quả như mong muốn; công tác xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, bức xúc của nhân dân có lúc, có nơi chưa đầy đủ và kịp thời; việc vận động Quỹ vì người nghèo của một số huyện còn thấp;...

Về công tác Mặt trận năm 2018, Hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì  “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” cũng như các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phối hợp khác như thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

- Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương. Tập trung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” theo Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Nhân rộng và đẩy mạnh thực hiện mô hình Khu dân cư 6 không và các mô hình tự quản khác ở Khu dân cư. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2018). Đẩy mạnh vận động “Quỹ vì người nghèo” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Tuyền hình thực hiện tốt Chuyên mục “Kết nối những tấm lòng”.

- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Triển khai Chương trình thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm 2018 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.    

- Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 375-KL/TU ngày 18/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, giai đoạn 2010- 2020”, Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện Kết luận 62-KL/TW và Đề án số 03/ĐA-MT ngày 13/7/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh “về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi”. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở; củng cố, kiện toàn các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban chỉ đạo, Ban vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tạo chuyển biến thật sự trong việc tổ chức phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận ở tất cả các cấp, nhất là ở khu dân cư trên mọi lĩnh vực hoạt động. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác, các Chương trình liên tịch đã ký kết.

Nhân dịp này Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tặng cờ thi đua năm 2017 cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi và trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Mặt trận năm 2017.

Trung ương MTTQVN tặng cờ thi đua năm 2017 cho đơn vị có thành tích xuất sắc

  

 ​Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị Minh Long và Đức Phổ

 

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu