Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,046,689
Đang trực tuyến: 77
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 04/04/2018 09:23:11 AM)
Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II/2018
Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tuyên truyền
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II- 2018 nhằm bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường dân tộc; góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước; tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh, nhằm tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

2. Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018): Tuyên truyền, tôn vinh giá trị, vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc, trong đó nhấn mạnh sự ra đời nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; Khẳng định lịch sử nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước - thời kỳ đầu để mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài, xuyên xuốt các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và hậu Lê sau này; Thể hiện lòng thành kính, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân ta, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018): Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Đồng thời giáo dục truyền thống anh dũng, mưu trí, sáng tạo, tinh thần quả cảm, bất chấp mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân cũng như sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

4. Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018):  Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta và đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân dân cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

5. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018): Tuyên truyền giáo dục về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

6. Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018): Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

7. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2018): Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác trong lịch sử nhân loại; tuyên truyền, làm rõ những giá trị trường tồn của học thuyết Mác - Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

8. Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018): Tuyên truyền nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về bối cảnh ra đời, giá trị lịch sử, ý nghĩa, tác dụng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Những kết quả nổi bật của việc thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong 70 năm năm qua của Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi, nhất là những kết quả to lớn trong sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng; Tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng những kết quả, bài học kinh nghiệm của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu nhằm phát huy mạnh mẽ nội lực để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

9. Kỷ niệm 53 năm Ngày chiến thắng Ba Gia (31/5/1965 – 31/5/2018): Tuyên truyền nêu bật ý nghĩa lịch sử, những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang Quân khu V; những bài học kinh nghiệm quý báu của chiến thắng Ba Gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu những thành quả, những thay đổi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương của Đảng bộ, nhân dân các xã khu Tây Sơn Tịnh, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong 53 năm qua.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu