Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,048,361
Đang trực tuyến: 28
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 27/06/2018 05:00:07 PM)
Thường trực HĐND tỉnh họp báo, đài để thông báo nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII
Chiều ngày 27/6/2018, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh chủ trì cuộc họp báo, đài để thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung, chương trình như sau:

 

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Tổ chức kỳ họp trong 03 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày 11/7: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút; thông qua các báo cáo và thảo luận tình hình kinh tế - xã hội (Buổi sáng, Phát thanh -  Truyền hình trực tiếp);

- Ngày 12/7: Thông qua dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh;

- Ngày 13/7: Chất vấn và trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua các Nghị quyết (Phát thanh -  Truyền hình trực tiếp).

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại Phòng họp số 01, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh

       (số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).

III. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh

1.1. Về công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.3. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.4. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.5. Về tình hình tạm ứng, ứng trước ngân sách đến thời điểm 30/6/2018.

1.6. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.7. Về công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.8. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.9. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.10. Về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 (thường lệ cuối năm 2017), HĐND tỉnh khóa XII.

1.11. Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9.

1.12. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

1.13. Báo cáo bổ sung đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đến hết tháng 12/2017.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

7. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

8. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.

8.1. Về hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

8.2. Về đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

8.3. Về đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

8.4. Về kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

9. Chất vấn và trả lời chất vấn.

10. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

10.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

10.2. Về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.3. Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

10.4. Quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020

10.5. Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

10.6. Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.7. Về quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.8. Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.9. Về sửa đổi một số nội dung kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

10.10. Về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

10.11. Về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

10.12. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

10.13. Về việc sửa đổi khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

10.14. Về Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020.

10.15. Về Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.16. Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

10.17. Về thông qua việc giao biên chế công chức năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.

10.18. Về bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

12. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình nêu trên.

13. Bế mạc.

  

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu