Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,048,456
Đang trực tuyến: 114
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 11/07/2018 02:40:24 PM)
Kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
Sáng 11/7/2018, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả giám chuyên đề của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai các cuộc giám sát, cụ thể:

1. Giám sát của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2017: Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-ĐGS ngày 02/2/2018 và tổ chức triển khai thực hiện; đã tổ chức giám sát thực tế về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại 50 cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, 02 doanh nghiệp thu mua chất thải y tế phục vụ mục đích tái chế và 01 doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu; khảo sát thực tế tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại 05 huyện miền núi. Dự kiến 06 tháng cuối năm 2018, Đoàn giám sát tiếp tục khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; các cơ sở sản xuất kinh doanh bên ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề... tổ chức làm việc với các đối tượng giám sát; kết quả giám sát sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

2. Kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, giai đoạn 2015 – 2017 được nêu tại Báo cáo số 180/BC-HĐND ngày 10/7/2018. Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nêu lên tình hình thụ lý giải quyết án dân sự về đất đai; chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất sau:

- Đối với UBND tỉnh: Thực hiện và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai từ cơ sở; thông báo để người dân rà soát lại thông tin trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp nhằm tránh và khắc phục việc: cấp chồng, cấp trùng, cấp sai vị trí, sai số thửa, sai nguồn gốc, sai diện tích, ranh giới thửa đất không rõ ràng, giới cận sai so với thực địa,…; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, chứng cứ đang lưu giữ, quản lý cho Tòa án khi có yêu cầu và bảo đảm tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp;  định giá tài sản tranh chấp theo giá thị trường theo quy định; tham gia tố tụng trong vụ án dân sự với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp xã thực hiện công tác hòa giải các tranh chấp đất đai ở địa phương theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với Tòa án nhân dân tỉnh : Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai đúng hạn luật định; chú trọng công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai; nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân các cấp, hạn chế án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm 111 vụ việc dân sự về đất đai đang được thụ lý giải quyết.

- Đối với các cơ quan thi hành án dân sự: Lãnh đạo, chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác thi hành án dân sự; chú trọng công tác vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành; rà soát, lập danh sách toàn bộ số việc chưa giải quyết xong, nhất là số vụ việc dân sự về đất đai để có kế hoạch tổ chức thực hiện; tập trung giải quyết, thi hành dứt điểm đối với 39 vụ việc dân sự về đất đai có điều kiện thi hành còn tồn đọng.

3. Kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giải quyết các vụ án quá hạn, án tạm đình chỉ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh được nêu tại Báo cáo số 174/BC-HĐND ngày 09/7/2018. Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nêu lên tình hình án quá hạn, án tạm đình chỉ, tồn đọng; chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất sau:

- Đối với UBND tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan phải có văn bản trả lời về nguồn gốc đất tranh chấp và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ cho Tòa án theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn luật định; cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá, thẩm định tài sản tranh chấp và thực hiện định giá tài sản tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật khi có văn bản yêu cầu của Tòa án; thực hiện định giá tài sản theo giá thị trường theo đúng quy định; tham gia hoạt động tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

- Đối với Công an tỉnh: Chỉ đạo thực hiện rà soát các vụ tạm đình chỉ điều tra, các căn cứ tạm đình chỉ điều tra, nhất là đối với 247 vụ đang tạm đình chỉ điều tra, để phân loại, xử lý, giải quyết dứt điểm; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

- Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Định kỳ 6 tháng, chỉ đạo rà soát, phân loại xử lý đối với một số vụ việc thời hiệu xử lý không còn, bị can chết hoặc do chuyển biến của tình hình mà hành vi của người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội hoặc bị can không có năng lực hành vi.

- Đối với Tòa án nhân dân tỉnh: Thực hiện rà soát các căn cứ tạm đình chỉ đối 66 vụ án đang tạm đình chỉ; đôn đốc Tòa án nhân dân cấp huyện, thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh giải quyết án, nhất là những vụ án tạm đình chỉ kéo dài, căn cứ tạm đình chỉ không còn. 

4. Đối với giám sát việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 – 2017: Ban Kinh tế Ngân sách đã ban hành Kế hoạch giám sát và triển khai thực hiện; đã làm việc với 12 chủ đầu tư và đi thực tế 15 dự án khu đô thị, khu dân cư. Hiện nay, Đoàn giám sát xây dựng Đề cương báo cáo bổ sung gửi các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi và triển khai kế hoạch giám sát đợt 2 để thu thập đầy đủ hơn các số liệu, thông tin phục vụ xây dựng Báo cáo kết quả giám sát, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

5. Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 – 2017.  Qua giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nêu lên thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các sở ban ngành liên quan và UBND các huyện thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm kê, phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi tổng thể di tích đối với những di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; ban hành Quy chế quản lý, khai thác di tích lịch sử, văn hóa phục vụ du lịch; kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng các di tích đã được cấp có thẩm quyền công nhận và có quyết định bảo vệ; thực hiện việc cắm mốc giới bảo vệ di tích, xây dựng bia, bảng chỉ dẫn đối với các di tích chưa cắm mốc, chưa xây dựng bia, bảng chỉ dẫn; xây dựng nội quy bảo vệ di tích và hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích; rà soát, lập danh sách những di tích bị lấn chiếm, xâm hại; có biện pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm, xâm hại các di tích này trước năm 2020. Chỉ đạo UBND các huyện chưa thành lập Ban Quản lý di tích cấp huyện khẩn trương thành lập Ban quản lý di tích và xây dựng quy chế làm việc; rà soát những xã, phường, thị trấn chưa có Ban quản lý di tích thì thành lập Ban quản lý di tích và xây dựng quy chế làm việc; kiện toàn Ban quản lý di tích các cấp nếu có thay đổi. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổng hợp những tồn tại, hạn chế và bất cập qua thực tế thực hiện Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

6. Đối với giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2015 đến năm 2017. Ban Văn hóa Xã hội đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và đang tổ chức thực hiện. Theo Kế hoạch, kết quả giám sát sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu