Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,333,874
Đang trực tuyến: 68
 
Hội đồng nhân dân >> Chương trình hoạt động
(Đăng lúc: 03/01/2019 02:06:31 PM)
Kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
Ngày 02/01/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về Kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2019. Ban biên tập xin đăng toàn văn Kế hoạch như sau:

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số:   01 /KH-HĐND

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày  02   tháng  01  năm 2019

          KẾ HOẠCH

Công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

 

           Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

I. Tổ chức kỳ họp

Số lượng, thời gian tổ chức kỳ họp trong năm 2019: Dự kiến 03 kỳ họp, cụ thể như sau:

a) Kỳ họp thứ 13 (Bất thường), HĐND tỉnh khóa XII  

Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2019

b) Kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa XII

Thời gian: Dự kiến từ ngày 03 - 05/7/2019

c) Kỳ họp thứ 15 (cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa XII

Thời  gian: Dự kiến từ ngày 03 - 06/12/2019

II. Tổ chức tiếp xúc cử tri

1) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/5 đến 15/5/2019

- UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (kỳ họp thứ 12) đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019 chậm nhất ngày 20/4/2019.

- Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri (gồm trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019, tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2019…) và gửi cho đại biểu chậm nhất 25/4/2019.

- Các huyện, thành phố gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019 cho Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: chậm nhất ngày 25/5/2019.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019 và gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 20/6/2019. Riêng kiến nghị bức xúc của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/5/2019.

2) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/10 đến 15/10/2019

- UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019 chậm nhất ngày 20/9/2019

- Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri (gồm trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng  năm 2019, tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2019…) và gửi cho đại biểu chậm nhất 25/9/2019

- Các huyện, thành phố gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019 cho Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất ngày 25/10/2019

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019 và gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 20/11/2019. Riêng kiến nghị bức xúc của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/9/2019

III. Tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát

1. Hoạt động giám sát: Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo

2. Hoạt động khảo sát

Căn cứ vào những vấn đề bức xúc trong thực tế hoặc để phục vụ công tác thẩm tra đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chủ động nội dung, thời gian để đi khảo sát nắm tình hình, đôn đốc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành và phục vụ cho công tác thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2019.

IV. Một số hoạt động khác

1. Tổ chức Hội nghị trực báo Thường trực HĐND các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Dự kiến cuối tháng 3/2019

2. Tham dự các Hội nghị trực báo Thường trực HĐND các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên. Thời gian: Dự kiến tháng 09/2019

V. Tổ chức thực hiện

1. Về kỳ họp

- Thường trực HĐND tỉnh: Tổ chức họp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019. Chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri gửi cho đại biểu. Phân công các Ban HĐND tỉnh theo dõi, thẩm tra tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh và chuẩn bị các tài liệu liên quan theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh (Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo).

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (lưu ý phải đảm bảo thời gian gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp, những nội dung không chuẩn bị đúng thời gian quy định Thường trực HĐND tỉnh sẽ không đưa vào nội dung kỳ họp và chuyển sang kỳ họp  kế tiếp). Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri, kiến nghị sau giám sát, khảo sát và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo tại các kỳ họp theo quy định, gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018 (kỳ họp 12) và kỳ họp giữa năm 2019 (kỳ họp 14) đến Thường trực HĐND tỉnh để gửi cho đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa và cuối năm 2019. Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa và cuối năm 2019; tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo tại 02 kỳ họp thường kỳ.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo về tình hình hoạt động của ngành để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ theo quy định.

2. Đối với hoạt động chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân

- Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2019.

- Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, tổng hợp, đánh giá việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 của HĐND (tháng 7/2019) và gửi đến kỳ họp thứ 15 (tháng 12/2019); tổng hợp kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ hàng năm.

3. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Ban Văn hóa Xã hội phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất từ năm 2014 - 2018.

Các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát, đề cương báo cáo và thông qua Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành. Tổ chức thực hiện nội dung giám sát, khảo sát đã nêu tại kế hoạch này. Sau khi triển khai giám sát, khảo sát các Ban tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát trình Thường trực HĐND tỉnh để xem xét có ý kiến trước khi báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh.

4. Những nội dung khác

- Thường trực, lãnh đạo các Ban (chuyên trách), Văn phòng HĐND tỉnh và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ tốt việc tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các nhiệm vụ khác theo quy định. Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến thành viên Thường trực, các Ban, cán bộ, công chức theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

- Chậm nhất ngày 01 tháng 3 năm 2019 các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và cử tri ở địa phương gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 đến Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

- Ngoài những nội dung nêu trên Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thực hiện các công việc thường xuyên khác.

Trên đây là Kế hoạch công tác của HĐND tỉnh năm 2019; Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ kế hoạch này  thực hiện đạt hiệu quả./.

 

 Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- UBMTTQ VN tỉnh;

- UBKT Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban ngành;

- VPTU, VP UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND các huyện,TP;

- Trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CBCC;

- Lưu: VT, TH (Hai).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Bùi Thị Quỳnh Vân

 

PHỤ LỤC 01

Tổng hợp hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

(Kèm theo Kế hoạch số  01/KH-HĐND ngày 02 /01/2019) 

TT

Cơ quan

chủ trì

Nội dung giám sát

Thời gian giám sát

Thời gian báo cáo kết quả

 

 

 

1

Thường trực HĐND tỉnh

Giám sát việc thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất từ năm 2014 - 2018

 

 

Dự kiến từ   11/02/2019 đến 02/12/2019

Kỳ họp thứ 15 (tháng 12/2019)

 

 

 

 

 

2

Ban Pháp chế

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

Dự kiến Thời gian thực hiện từ 15/01/2019 đến 20/6/2019

 

 

Kỳ họp thứ 14 (tháng 7/2019)

3

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Dự kiến từ 02/5/2018 - 01/11/2018

Kỳ họp thứ 15 (tháng 12/2019)

4


 Ban Kinh tế Ngân sách


 

Ban Kinh tế Ngân sách

Giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách cấp huyện, cấp xã đến thời điểm 31/12/2018

Dự kiến từ

01/4/2019 đến 30/4/2019

Kỳ họp thứ 14 (tháng 7/2019)

5

Giám sát việc thực hiện các dự án được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Dự kiến từ 01/8/2019 đến 31/8/2019

Kỳ họp thứ 15 (tháng 12/2019)

6

Ban Văn hóa – Xã hội

 

Giám sát việc thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 - 2018.  

 

Dự kiến từ 05/01/2019 đến 30/6/2019

 

Kỳ họp thứ 14 (tháng 7/2019)

7

 

 

 

Ban Dân tộc

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020.

Dự kiến từ 03/1/2019 đến 30/5/2019

 

Kỳ họp thứ 14 (tháng 7/2019)

8

 

  

 

Ban Dân tộc

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021.

Dự kiến từ 11/02/2019 đến 30/6/2019

Kỳ họp thứ 14 (tháng 7/2019)

9

 

 

Ban Dân tộc

Giám sát việc thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Dự kiến từ 01/6/2019 đến 30/10/2019

Kỳ họp thứ 15 (tháng 12/2019)

 Trên cơ sở thời gian dự kiến giám sát nêu trên các Ban xác định thời gian đi giám sát thực tế phù hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng) để điều hòa hoạt động giám sát.

 

 

PHỤ LỤC 02 

Phân công các Ban và Văn phòng theo dõi, thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2019

(Kèm theo Kế hoạch số  01 /KH-HĐND ngày  02 /01/2019)


I. Ban Kinh tế và Ngân sách: Theo dõi thẩm tra và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết các nội dung:

1. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.

2. Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

4. Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

5. Thẩm tra lĩnh vực kinh tế và ngân sách trong Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh.

6. Thẩm tra các dự thảo các nghị quyết triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX có liên quan (nếu có).

II. Ban Pháp chế: Theo dõi thẩm tra và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

1. Thẩm tra lĩnh vực nội chính trong Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh.

2. Thẩm tra các dự thảo các nghị quyết triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX có liên quan (nếu có).

III. Ban Văn hóa - Xã hội: Theo dõi thẩm tra và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết các nội dung:

1. Thẩm tra lĩnh vực văn hóa – xã hội trong Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh.

2. Thẩm tra các dự thảo các nghị quyết triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX có liên quan (nếu có).

IV. Ban Dân tộc: Theo dõi thẩm tra và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết các nội dung:

1. Thẩm tra lĩnh vực dân tộc – miền núi trong Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh.

2. Thẩm tra các dự thảo các nghị quyết triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX có liên quan (nếu có).

  V. Văn phòng HĐND tỉnh:

1. Tổng hợp, hoàn chỉnh các báo cáo:

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh - tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ hàng năm của HĐND tỉnh.

- Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ hàng năm của HĐND tỉnh.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ giữa năm và kỳ họp cuối năm 2019.

- Báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban 6 tháng đầu năm; Báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban 6 tháng cuối năm.

2. Xây dựng Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

3. Hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

4. Chuẩn bị tờ trình và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh.

5. Chuẩn bị tờ trình và dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh và của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngoài các nội dung trên, khi có phát sinh nội dung mới do UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh sẽ phân công cụ thể cho từng Ban theo dõi, thẩm tra.

------------

BBT
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu