Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,129
Đang trực tuyến: 90
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tại kỳ họp QH
(Đăng lúc: 26/03/2021 03:18:06 PM)
Nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề và hoàn thiện cơ chế trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội
Ảnh: Đại biểu Phạm Thị Thu Trang phát biểu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Sáng ngày 26/3, trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV về xem xét Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề xuất một số nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát chuyên đề và hoàn thiện cơ chế trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội.

Đại biểu tán thành cao đối với đánh giá: “Quốc hội khóa XIV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Những quyết sách của Quốc hội đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, tham gia thảo luận 02 vấn đề:

Về tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát chuyên đề:

Một trong những nội dung thể hiện rõ nhất tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát là việc giải quyết kiến nghị giám sát. Theo báo cáo, đối với giám sát chuyên đề của Quốc hội, qua giám sát, Quốc hội ban hành nghị quyết về kết quả giám sát, làm căn cứ quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan triển khai thực hiện và tiến hành xem xét việc thực hiện nghị quyết, các kết luận, kiến nghị giám sát. Tuy nhiên, giám sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, nhưng vẫn còn hạn chế, về: “Một số yêu cầu tại các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn, báo cáo giám sát của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chưa được nghiêm túc triển khai thực hiện; việc theo dõi, đôn đốc kiến nghị giám sát cũng chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên”. 

Đại biểu cho rằng, đây là hạn chế hoàn toàn có thể khắc phục được. Bởi vì, việc “Xem xét kiến nghị giám sát” đã được quy định rất chặt chẽ tại Điều 33 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân: “Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát không thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội thì có quyền kiến nghị với Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét; quyết định ra nghị quyết về vấn đề được kiến nghị” và được cụ thể hóa tại Điều 50 của Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11/1/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Do đó, để khắc phục hạn chế trên và phát huy hiệu quả giám sát chuyên đề, đại biểu Phạm Thị Thu Trang đề nghị:

- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy hiệu quả giám sát chuyên đề. Chú trọng, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị giám sát; báo cáo kết quả giám sát và giải quyết kiến nghị giám sát theo quy định để Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo công tác tổng hợp, theo dõi các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và kết quả giải quyết kiến nghị giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tăng cường xem xét và ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề. Trong đó, thể hiện các tiêu chí định lượng rõ ràng, mốc thời gian giải quyết, trách nhiệm thực hiện cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nghiên cứu quy định về việc định kỳ xem xét việc giải quyết kiến nghị giám sát tại các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội (như xem xét, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri định kỳ tại kỳ họp Quốc hội) để tăng cường trách nhiệm xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc ban hành chính sách, pháp luật, tổ chức quản lý, điều hành các chuyên đề, lĩnh vực giám sát. 

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước:

Đối với chức năng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề về kinh tế - xã hội, tuy được xem xét, dựa trên cơ sở Luật Tổ chức Quốc hội; các Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, dự án, công trình quan trọng quốc gia; Luật Đầu tư, Luật Ngân sách Nhà nước,... và các văn bản khác có liên quan. Nhưng chưa có văn bản hướng dẫn đầy đủ, cụ thể hóa, chuẩn hóa các quy định, quy trình, thủ tục về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến: “Trong hoạt động quyết định vấn đề quan trọng vẫn còn những hạn chế như: một số vấn đề mang tầm chiến lược, vĩ mô chưa được thảo luận một cách đầy đủ, thấu đáo (như: quan điểm về tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế trong một chiến lược dài hạn; định hướng, giải pháp huy động và phân bổ nguồn lực của đất nước; các cân đối vĩ mô...); khó đánh giá, xác định trách nhiệm trong trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra”. Xuất phát từ thực trạng trên, đại biểu đề nghị:

Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết quy định về một số vấn đề trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước (nhất là về các quyết sách về kinh tế - xã hội) để bảo đảm việc xem xét, quyết định một cách khoa học, có tính khả thi cao, trong đó làm rõ một số nội dung chủ yếu, như:

- Xác định các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội; công trình, chương trình, dự án; quy mô, mức độ, các quyết sách có tầm chiến lược, vĩ mô,... cần xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục nhất định, chặt chẽ.

- Xác định trình tự, thủ tục, đánh giá tác động; trách nhiệm thuyết minh, cung cấp thông tin, giải trình và trách nhiệm pháp lý của các cơ quan, đối tượng trình.

- Quy định về trình tự thẩm định; xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp của Quốc hội trong công tác thẩm tra.

- Quy định chặt chẽ các tiêu chí xác định các điều kiện bảo đảm về: hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính khả thi; quy định các trường hợp cụ thể và cơ chế sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (quy mô, nguồn lực, thời hạn, các mục tiêu, chỉ tiêu),… để được xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến, quyết định và ngược lại. Trong một số trường hợp, cần thiết quy định về cách thức thức đặt vấn đề; phương thức thảo luận, tranh luận và biểu quyết,... nhằm tăng cường giải pháp mang tầm chiến lược để đưa ra những quyết sách bảo đảm sự phát triển lâu dài, bền vững. 

- Quy định rõ trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng.

- Đặc biệt, đại biểu đề nghị cần quan tâm đến quy định về việc cung cấp thông tin, tài liệu về các chương trình, dự án, công trình, vấn đề quan trọng quốc gia khác,... để các đại biểu Quốc hội có thời gian tranh thủ lấy ý kiến, tham vấn chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, chính quyền địa phương, người dân thuộc đối tượng điều chỉnh của chương trình, trong vùng dự án, công trình, để tiếp thu, mang tâm tư, nguyện vọng, đề xuất từ cơ sở, từ Nhân dân để phản ánh, thảo luận và biểu quyết, nhằm tạo sự đồng thuận cao và góp phần nâng cao hiệu quả xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Hoàng Tân (tổng hợp)
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu