Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,307,573
Đang trực tuyến: 66
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động khác
(Đăng lúc: 29/04/2021 09:47:41 AM)
Kế hoạch tổ chức công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Điều 62, Điều 66 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Điều 19 Luật MTTQ Việt Nam và Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 26/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-MTTQ-BTT về tổ chức thực hiện công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Qua công tác vận động bầu cử, tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo dự kiến Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Đồng thời, qua việc tiếp xúc với người ứng cử, cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn và xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

2. Việc tiến hành vận động bầu cử phải được tổ chức một cách dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri cần bảo đảm không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở và xây dựng giữa người ứng cử với cử tri.

3. Quá trình tổ chức việc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND và UBND cùng cấp.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Biện pháp thực hiện:

1.1 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Xây dựng Kế hoạch; tổ chức Hội nghị triển khai, Hội nghị hướng dẫn công tác vận động bầu cử; phối hợp với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác vận động bầu cử trong tỉnh; liên hệ và tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng cử thực hiện tốt việc vận động bầu cử.  Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tiếp nhận các bản Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố trong việc chủ trì Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ngay sau đợt vận động bầu cử, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện việc tổ chức vận động bầu cử báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.2 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố:

Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; đồng thời, phối hợp thống nhất sắp xếp lịch tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ và đạt kết quả tốt; chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội; chủ trì Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác vận động bầu cử.

1.3 Phương tiện đi lại:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử cần tạo điều kiện phương tiện đi lại để ứng cử viên thực hiện việc vận động bầu cử.

Riêng một số trường hợp đặc biệt không có phương tiện và không thể kết hợp để cùng đi thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bố trí phương tiện đi lại trong đợt vận động bầu cử. Các phóng viên báo, đài đi với Đoàn nào thì chủ động liên hệ với Đoàn để bố trí cùng đi.

1.4 Về kinh phí:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1.5 Địa điểm Hội nghị:

- Cần được chuẩn bị kỹ, thuận lợi cho việc tổ chức Hội nghị; cần thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức Hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự, tránh tình trạng chỉ mời một số cử tri đại diện; đồng thời phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các điểm tiếp xúc.

- Về trang trí tại điểm tiếp xúc cần trang trọng, có cờ Tổ quốc, tượng (hoặc ảnh) Bác Hồ. Chuẩn bị các phương tiện âm thanh, ánh sáng cần thiết; có ghế ngồi và nước uống cho cử tri. Trên phông trang trí tiêu đề:

+ Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri chung cho cả người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: "Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV,  đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026".

+ Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện: "Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện (tên huyện) nhiệm kỳ 2021-2026".

+ Trường hợp có thể lồng ghép tổ chức hội nghị chung cho người ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã: "Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (tên huyện), Hội đồng nhân dân xã (tên xã) nhiệm kỳ 2021- 2026".

1.6 Chương trình Hội nghị gồm các nội dung chính như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp chủ trì Hội nghị giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử.

- Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

- Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng đối với những người ứng cử. Cử tri và những người ứng cử trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề cùng quan tâm.

- Người chủ trì Hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc Hội nghị.

2. Lịch thời gian:

2.1 Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội:

- Đơn vị bầu cử số 1:

          + Huyện Trà Bồng: Ngày 5/5 và ngày 8/5/2021 (tại 4 điểm)

          + Huyện Sơn Tịnh: Ngày 7/5/2021 (tại 2 điểm)

          + Huyện Sơn Tây: Ngày  10/5/2021 (tại 2 điểm)

          + Huyện Sơn Hà: Ngày 11/5/2021 (tại 2 điểm)

          + Huyện Bình Sơn: Ngày 12/5 và ngày 14/5/2021 (tại 4 điểm)

- Đơn vị bầu cử số 2:

          + Huyện Tư Nghĩa: Ngày 5/5 và ngày 6/5/2021 (tại 3 điểm)

          + Huyện Nghĩa Hành: Ngày 7/5, ngày 8/5 và ngày 10/5/2021 (tại 4 điểm)

          + Thành phố Quảng Ngãi: Ngày 10/5, ngày 11/5 và ngày 12/5/2021 (tại 4 điểm)

          + Huyện Lý Sơn: Ngày 13/5 (tại 1 điểm)

- Đơn vị bầu cử số 3:

          + Huyện Ba Tơ: Ngày 5/5 và ngày 6/5/2021 (tại 4 điểm)

          + Huyện Mộ Đức: Ngày 7/5 và ngày 10/5/2021 (tại 3 điểm)

          + Thị xã Đức Phổ: Ngày 10/5 và ngày 11/5/2021 (tại 3 điểm)

          + Huyện Minh Long: Ngày 12/5/2021 (tại 2 điểm)

(Có lịch vận động bầu cử đại biểu Quốc hội cụ thể phía dưới)

2.2 Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh:

- Số điểm tiếp xúc: Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong đơn vị bầu cử; riêng đơn vị bầu cử số 17 (thuộc huyện Ba Tơ) chỉ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đến 14/19 xã, thị trấn.

- Thời gian tiếp xúc: Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 14/5/2021.

(Có lịch vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh cụ thể phía dưới)

3. Một số điểm cần lưu ý:

3.1 Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức theo cụm xã, do vậy ngoài cử tri ở xã, phường, thị trấn nơi tổ chức Hội nghị, các địa phương cần có kế hoạch vận động để cử tri các xã, phường, thị trấn lân cận biết đến dự; bảo đảm có số lượng cử tri tham dự đông đủ.

3.2 Ở những nơi trùng hợp địa điểm thì kết hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc chung cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Cần phải kết hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri chung cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố; kết hợp tổ chức chung cho người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố với người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

3.3 Trong quá trình điều hành Hội nghị cần bảo đảm không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không để vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; không được biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo; không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp, pháp luật hoặc làm tổn hại danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; không được lạm dụng quyền hạn trong việc quản lý phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp hoặc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, cá nhân để lôi kéo, mua chuộc cử tri. Cần tập trung phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm tiếp xúc.

3.4 Do thời gian mỗi buổi tiếp xúc hạn chế nên nội dung người ứng cử báo cáo về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của cử tri và trong thời lượng không nên quá 10 phút. Người ứng cử cần sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc theo đơn vị bầu cử đúng thời gian và lịch trình.

3.5 Việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri được tiến hành trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; do vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động phối hợp với UBND cùng cấp và các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện chặt chẽ, hiệu quả việc phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và các biện pháp phù hợp khác.

4. Đề nghị:

- Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tạo sự đồng bộ trong phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND thực hiện quyền vận động bầu cử.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn báo chí thường trú tại Quảng Ngãi quan tâm cử phóng viên tham gia các Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để phản ánh, đưa tin về hoạt động quan trọng này, tuyên truyền cho công tác bầu cử. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi cần công bố lịch gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi và tham gia Hội nghị.

Việc tổ chức Hội nghị cử tri để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử là công tác quan trọng, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các cấp, các ngành liên quan phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác vận động bầu cử đạt kết quả tốt.   

LỊCH GẶP GỠ, TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

   ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

TT

Tên huyện

Thời gian

Địa điểm

 

1

 

 

 

Huyện Trà Bồng

Sáng ngày 5/5

Tại Hội trường UBND xã Trà Bình

Chiều ngày 5/5

Tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện Trà Bồng

Sáng ngày 8/5

Tại Hội trường UBND xã Trà Phong

Chiều ngày 8/5

Tại Hội trường UBND xã Hương Trà

 

2

 

 

 

Huyện Sơn Tịnh

Sáng ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Tịnh Bắc

Chiều ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Tịnh Phong

3

Huyện Sơn Tây

Sáng ngày 10/5

Tại Hội trường Nhà văn hóa xã Sơn Mùa

Chiều ngày 10/5

Tại Hội trường UBND xã Sơn Dung

4

Huyện Sơn Hà

Sáng ngày 11/5

Tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy

Chiều ngày 11/5

Tại Hội trường UBND thị trấn Di Lăng

 

5

 

 

 

Huyện Bình Sơn

Sáng ngày 12/5

Tại Hội trường UBND huyện Bình Sơn

Chiều ngày 12/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Thanh

Sáng ngày 14/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Thạnh

Chiều ngày 14/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Đông

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

TT

Tên huyện

Thời gian

Địa điểm

 

1

 

 

 

Huyện Tư Nghĩa

Sáng ngày 5/5

Tại Hội trường tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ

Chiều ngày 5/5

Tại Hội trường nhà văn hóa thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng

Sáng ngày 6/5

Tại Hội trường UBND thị trấn La Hà

 

2

 

 

 

Huyện Nghĩa Hành

Sáng ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Hành Phước

Chiều ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Hành Nhân

Chiều ngày 8/5

Tại Hội trường UBND xã Hành Tín Đông

Sáng ngày 10/5

Tại Hội trường UBND huyện Nghĩa Hành

 

3

 

 

 

TP. Quảng Ngãi

Chiều ngày 10/5

Tại Hội trường UBND phường Nguyễn Nghiêm

Sáng ngày 11/5

Tại Hội trường UBND phường Quảng Phú

Chiều ngày 11/5

Tại Hội trường UBND phường Trương Quang Trọng

Sáng ngày 12/5

Tại Hội trường UBND xã Tịnh Khê

4

Huyện Lý Sơn

Chiều ngày 13/5

Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lý Sơn

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

TT

Tên huyện

Thời gian

Địa điểm

 

1

 

 

 

Huyện Ba Tơ

Sáng ngày 5/5

Tại Hội trường UBND xã Ba Vì

Chiều ngày 5/5

Tại Hội trường UBND xã Ba Động

Sáng ngày 6/5

Tại Hội trường  Huyện ủy Ba Tơ

Chiều ngày 6/5

Tại Hội trường UBND xã Ba Vinh

 

2

 

 

 

Huyện Mộ Đức

Sáng ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Đức Thạnh

Chiều ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Đức Thắng

Sáng ngày 10/5

Tại Hội trường nhà văn hóa thị trấn Mộ Đức

3

 

 

 

Thị xã Đức Phổ

Chiều ngày 10/5

Tại Hội trường UBND xã Phổ Phong

Sáng ngày 11/5

Tại Hội trường UBND xã Phổ Châu

Chiều ngày 11/5

Tại Hội trường UBND phường Nguyễn Nghiêm

4

Huyện Minh Long

Sáng ngày 12/5

Tại Hội trường UBND xã Thanh An

Chiều ngày 12/5

Tại Hội trường 17/8 của huyện Minh Long

- Buổi sáng bắt đầu từ: 7 giờ 30 phút

- Buổi chiều bắt đầu từ: 13 giờ 30 phút

   

 

LỊCH GẶP GỠ, TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

   ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

 

TT

Tên xã, phường, thị trấn

Thời gian

Địa điểm

1

Xã Bình Trung

Sáng ngày 5/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Trung

2

Xã Bình Nguyên

Chiều ngày 5/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Nguyên

3

Xã Bình An

Sáng ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Bình An

4

Xã Bình Khương

Chiều ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Khương

5

Xã Bình Mỹ

Sáng ngày 10/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Mỹ

6

Xã Bình Chương

Chiều ngày 10/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Chương

7

Xã Bình Chánh

Chiều ngày 11/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Chánh

8

Thị trấn Châu Ổ

Sáng ngày 12/5

Tại Hội trường UBND huyện Bình Sơn (tiếp xúc cử tri chung với người ứng cử đại biểu Quốc hội)  

9

Xã Bình Dương

Chiều ngày 12/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Dương

10

Xã Bình Thạnh

Sáng ngày 14/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Thạnh (tiếp xúc cử tri chung với người ứng cử đại biểu Quốc hội)

11

Xã Bình Minh

Chiều ngày 14/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Minh

   ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

 

TT

Tên xã, phường, thị trấn

Thời gian

Địa điểm

1

Xã Bình Phước

Sáng ngày 5/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Phước

2

Xã Bình Trị

Chiều ngày 5/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Trị

3

Xã Bình Hòa

Sáng ngày 6/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Hòa

4

Xã Bình Hải

Chiều ngày 6/5

Tại Hội trường UBND Bình Hải

5

Xã Bình Châu

Sáng ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Châu

6

Xã Bình Hiệp

Chiều ngày 7/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Hiệp

7

Xã Bình Thuận

Sáng ngày 11/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Thuận

8

Xã Bình Tân Phú

Sáng ngày 12/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Tân Phú

9

Xã Bình Thanh

Chiều ngày 12/5

Tại Hội trường UBND xã Bình Thanh (tiếp xúc cử tri chung với người ứng cử đại biểu Quốc hội)