Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,392,011
Đang trực tuyến: 124
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 19/11/2021 07:51:11 AM)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)
Ngày 18/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường Tỉnh ủy (số 146 Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi). Chương trình kỳ họp dự kiến như sau:


1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

1.1. Tình hình công tác năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

1.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

1.4. Điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

1.5. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

1.6. Tình hình tạm ứng, ứng trước ngân sách đến thời điểm 31/12/2021.

1.7. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

1.8. Công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

1.9. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

1.10. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

1.11. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1.12. Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

5. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

7. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

8. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

8.1. Hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

8.2. Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

8.3. Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

8.4. Kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh 06 tháng cuối năm 2021.

8.5. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

9. Chất vấn và trả lời chất vấn.

10. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

10.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

10.2. Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

10.3. Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Quảng Ngãi, 2021 - 2025.

10.4. Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

10.5. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

10.6. Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương.

10.7. Điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

10.8. Giao số lượng người làm việc năm 2022 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (biên chế sự nghiệp).

10.9. Về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030.

10.10. Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

10.11. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

10.12. Chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng tường rào (khu A+B) trường đại học Phạm Văn Đồng.

10.13. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh.

10.14. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng và các hạng mục phụ trợ thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ.

10.15. Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

10.16. Quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10.17. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

10.18. Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.19. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.20. Thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.21. Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 - năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 - 2025.

10.22. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

10.23. Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10.24. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.25. Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.26. Quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10.27. Bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

10.28. Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết 01/2014/NQ- HĐND về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

11. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

11.1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.

11.2. Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

12. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

13. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nêu tại khoản 10 và 11 nêu trên.

14. Bế mạc./.

DK
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu