Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,207,522
Đang trực tuyến: 142
 
TÀI LIỆU KỲ HỌP 24
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 29/TTr-UBND Miễn nhiệm chức chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/3/2021 Đang hiệu lực
2 Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh 11/3/2021 Đang hiệu lực
3 30/TTr-UBND Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh 11/3/2021 Đang hiệu lực
4 Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh 11/3/2021 Đang hiệu lực
5 23/TTr-UBND Trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 4/3/2021 Đang hiệu lực
6 BC 34 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 kèm theo TTr 23 10/3/2021 Đang hiệu lực
7 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra tại Báo cáo số 34 11/3/2021 Đang hiệu lực
8 22/TTr-UBND Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/2/2021 Đang hiệu lực
9 BC 30 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo TTr 22 10/3/2021 Đang hiệu lực
10 21/TTr-UBND Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/2/2021 Đang hiệu lực
11 BC 32 thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Tờ trình số 21/TTr-UBND 10/3/2021 Đang hiệu lực
12 Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Báo cáo số 32 về các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (TTr 21) 11/3/2021 Đang hiệu lực
13 20/TTr-UBND Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/2/2021 Đang hiệu lực
14 BC 31 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo TTr 20 10/3/2021 Đang hiệu lực
15 19/TTR-UBND Trình ban hành Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/2/2021 Đang hiệu lực
16 BC 35 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo TTr 19 10/3/2021 Đang hiệu lực
17 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra tại Báo cáo số 35 11/3/2021 Đang hiệu lực
18 18/TTr-UBND Trình Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra 26/2/2021 Đang hiệu lực
19 BC 26 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra kèm TTr 18 10/3/2021 Đang hiệu lực
20 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra tại Báo cáo số 26 11/3/2021 Đang hiệu lực
21 Tờ trình 28 trình lại dự thảo Nghị quyết của HÐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra 11/3/2021 Đang hiệu lực
22 BC 32 của UBND tỉnh đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra 26/2/2021 Đang hiệu lực
23 11/TTr-UBND Trình phân khai kinh phí thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh 24/2/2021 Đang hiệu lực
24 BC 28 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phân khai kinh phí thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh kèm theo TTr 11 10/3/2021 Đang hiệu lực
25 Báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra tại Báo cáo số 28 11/3/2021 Đang hiệu lực
26 12/TTr-UBND Trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh 24/2/2021 Đang hiệu lực
27 BC 29 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh kèm theo TTr 12 10/3/2021 Đang hiệu lực
28 13/TTr-UBND Trình thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thạch Bích, tỉnh Quảng Ngãi 25/2/2021 Đang hiệu lực
29 BC 33 thẩm tra quy hoạch và dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thạch Bích, tỉnh Quảng Ngãi (TTr 13) 10/3/2021 Đang hiệu lực
30 14/TTr-UBND Trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/2/2021 Đang hiệu lực
31 BC 24 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo TTr 14 8/3/2021 Đang hiệu lực
32 Dự thảo Nghị quyết về lệ phí hộ tịch 8/3/2021 Đang hiệu lực
33 15/TTr-UBND Trình phân khai kinh phí quy hoạch năm 2021 (vốn sự nghiệp) 25/2/2021 Đang hiệu lực
34 BC 27 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phân khai kinh phí quy hoạch kèm theo TTr 15 10/3/2021 Đang hiệu lực
35 16/TTr-UBND Trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/2/2021 Đang hiệu lực
36 BC 25 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo TTr 16 8/3/2021 Đang hiệu lực
37 Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh 8/3/2021 Đang hiệu lực
Có 37 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu