Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 743,502
Đang trực tuyến: 73
 
TÀI LIỆU KỲ HỌP 22
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 17/QĐ-HĐND Triệu tập Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII 19/11/2020 Đang hiệu lực
2 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 22 8/12/2020 Đang hiệu lực
3 230/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 19/11/2020 Đang hiệu lực
4 BC TÓM TẮT KT-XH 2020, NHIỆM VỤ 2021 8/12/2020 Đang hiệu lực
5 142/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025 24/11/2020 Đang hiệu lực
6 231/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 21/11/2020 Đang hiệu lực
7 BC TÓM TẮT KT-XH 5 NĂM 8/12/2020 Đang hiệu lực
8 234/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 24/11/2020 Đang hiệu lực
9 143/TTr-UBND Về đề nghị ban hành nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 24/11/2020 Đang hiệu lực
10 232/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2021 24/11/2020 Đang hiệu lực
11 BC TÓM TẮT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 8/12/2020 Đang hiệu lực
12 241/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 24/11/2020 Đang hiệu lực
13 BÁO CÁO TÓM TẮC DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 8/12/2020 Đang hiệu lực
14 179/BC-UBMTTQVN Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 4/12/2020 Đang hiệu lực
15 180 BC TÓM TẮT tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 7/12/2020 Đang hiệu lực
16 213/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 1/12/2020 Đang hiệu lực
17 2642/BC-VKS Báo cáo công tác kiểm sát năm 2020 20/11/2020 Đang hiệu lực
18 Báo cáo tóm tắt công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 9/12/2020 Đang hiệu lực
19 40/BC-TAND Báo cáo công tác Tòa án năm 2020 11/11/2020 Đang hiệu lực
20 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2020 8/12/2020 Đang hiệu lực
21 246/BC-HĐND Thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 7/12/2020 Đang hiệu lực
22 247/BC-HĐND Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 7/12/2020 Đang hiệu lực
23 2141 Báo cáo giải trình Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 8/12/2020 Đang hiệu lực
24 208/BC-UBND V/v tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII 20/10/2020 Đang hiệu lực
25 138/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định mức biên chế hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí h 21/11/2020 Đang hiệu lực
26 157/TTr Về việc đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc choTrung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Diên Hồng năm 2021 (Bổ sung TTr 138) 2/12/2020 Đang hiệu lực
27 Dự thảo Nghị quyết về giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 5/12/2020 Đang hiệu lực
28 226 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức; phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc các hội có tính chất đặc thù năm 2021 kèm theo Tờ trình số 138/TTr-UBND 4/12/2020 Đang hiệu lực
29 139/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh giao bổ sung biên chế công chức cho UBND huyện Lý Sơn năm 2020 21/11/2020 Đang hiệu lực
30 224 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung biên chế công chức cho UBND huyện Lý Sơn năm 2020 kèm theo Tờ trình số 139/TTr-UBND 4/12/2020 Đang hiệu lực
31 125/TTr-UBND Về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 16/11/2020 Đang hiệu lực
32 237 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo Tờ trình số 125/TTr-UBND 6/12/2020 Đang hiệu lực
33 2875 Báo cáo giải trình nội dung thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2018 (TTr 125) 8/12/2020 Đang hiệu lực
34 124/TTr-UBND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 13/11/2020 Đang hiệu lực
35 233 Thẩm tra Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh 5/12/2020 Đang hiệu lực
36 126/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh 17/11/2020 Đang hiệu lực
37 230 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo Tờ trình số 126/TTr-UBND 5/12/2020 Đang hiệu lực
38 154/TTr-UBND Về việc đề nghị giao dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 30/11/2020 Đang hiệu lực
39 259 Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 (thay thế Báo cáo số 238/BC-HĐND) (TTr 154) 8/12/2020 Đang hiệu lực
40 132/TTr-UBND Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 20/11/2020 Đang hiệu lực
41 229 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 kèm theo Tờ trình số 132/TTr-UBND 5/12/2020 Đang hiệu lực
42 164 Tờ trình mới đề nghị HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 (Bổ sung TTr 132) 8/12/2020 Đang hiệu lực
43 262 Thẩm tra lần 2 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 (TTr 164) 8/12/2020 Đang hiệu lực
44 2135 Báo cáo giải trình về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trung hạn 2021 - 2025 (BS TTr 132) 8/12/2020 Đang hiệu lực
45 133/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 24/11/2020 Đang hiệu lực
46 239 Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2021 kèm Tờ trình 133 (thay thế Báo cáo số 232/BC-HĐND ngày 05/12/2020) 5/12/2020 Đang hiệu lực
47 2136 Báo cáo giải trình vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, Kế hoạch đầu tư năm 2021 (TTr 133) 8/12/2020 Đang hiệu lực
48 165/TTr Tờ trình mới đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 (BS TTr 133) 8/12/2020 Đang hiệu lực
49 260 Thẩm tra lần 2 dự thảo Nghị quyết Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (TTr 165) 8/12/2020 Đang hiệu lực
50 147/TTr-UBND danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/11/2020 Đang hiệu lực
  1    2    3     Có 104 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu