Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 291,151
Đang trực tuyến: 97
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ Kỳ họp 22
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 29/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31/12/2020 Đang hiệu lực
2 PL 29/2020/NQ-HĐND Phụ lục kèm nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 về thu hồi đất năm 2021 31/12/2020 Đang hiệu lực
3 28/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
4 PL NQ 28 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND về khuyến nông 10/12/2020 Đang hiệu lực
5 27/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
6 PL NQ 27 PL Kèm theo NQ 27 về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
7 19/2020/NQ-HĐND Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 10/12/2020 Đang hiệu lực
8 20/2020/NQ-HĐND Quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các 10/12/2020 Đang hiệu lực
9 21/2020/NQ-HĐND Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
10 22/2020/NQ-HĐND Quy địnhvề hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
11 23/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới 10/12/2020 Đang hiệu lực
12 24/2020/NQ-HĐND Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương 10/12/2020 Đang hiệu lực
13 25/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và áp dụng dự toán thu, chi năm 2021 đối với huyện Lý Sơn 10/12/2020 Đang hiệu lực
14 26/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 10/12/2020 Đang hiệu lực
15 41/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
16 42/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 11/12/2020 Đang hiệu lực
17 43/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 11/12/2020 Đang hiệu lực
18 44/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
19 PL NQ 44 Phụ lục về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
20 45/NQ-HĐND Về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà A3 Tỉnh ủy 11/12/2020 Đang hiệu lực
21 46/NQ-HĐND Về điều chỉnh nguồn trung ương thưởng vượt thu năm 2018 11/12/2020 Đang hiệu lực
22 47/NQ-HĐND Về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
23 PL NQ 47 Phụ lục Về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
24 48/NQ-HĐND Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 11/12/2020 Đang hiệu lực
25 49/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 11/12/2020 Đang hiệu lực
26 50/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
27 51/NQ-HĐND Về việc giao bổ sung biên chế công chức cho Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn năm 2020 11/12/2020 Đang hiệu lực
28 52/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
29 53/NQ-HĐND Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
30 54/NQ-HĐND Về số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
31 55/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay 11/12/2020 Đang hiệu lực
32 PL NQ 57 Về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 11/12/2020 Đang hiệu lực
33 57/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 11/12/2020 Đang hiệu lực
Có 33 văn bản
 
THÔNG BÁO
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu