Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,008
Đang trực tuyến: 86
 
TÀI LIỆU KỲ HỌP 2
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 17/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 1/7/2021 Đang hiệu lực
2 20/TB-HĐND Thông báo về việc điều chỉnh địa điểm tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/7/2021 Đang hiệu lực
3 92/TTr-UBND V/v trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 9/7/2021 Đang hiệu lực
4 101/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 8/7/2021 Đang hiệu lực
5 Báo cáo tóm tắt của 101-BC-UBND 16/7/2021 Đang hiệu lực
6 103/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 13/7/2021 Đang hiệu lực
7 97/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 5/7/2021 Đang hiệu lực
8 Báo cáo tóm tắt thu, chi ngân sách địa phương 18/7/2021 Đang hiệu lực
9 81/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri năm 2020 2/6/2021 Đang hiệu lực
10 Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri năm 2020 16/7/2021 Đang hiệu lực
11 98/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 16/7/2021 Đang hiệu lực
12 1377/BC-VKS Về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 21/6/2021 Đang hiệu lực
13 Báo cáo tóm tắt Báo cáo số 1377/BC-VKS về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 18/6/2021 Đang hiệu lực
14 41/BC-TAND Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 23/6/2021 Đang hiệu lực
15 Báo cáo tóm tắt công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 8/7/2021 Đang hiệu lực
16 101/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021 16/7/2021 Đang hiệu lực
17 76/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phân khai kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (vốn sổ xố kiến thiết) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6/7/2021 Đang hiệu lực
18 BC 110 thẩm tra dự thảo NQ về kế hoạch vốn đầu tư công (vốn xổ số kiến thiết) thực hiện xây dựng nông thôn mới kèm TTr 76 18/7/2021 Đang hiệu lực
19 84/TTr-UBND Về xin ý kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 3) 9/7/2021 Đang hiệu lực
20 BC 103 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc cho ý kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 kèm theo Tờ trình số 84 16/7/2021 Đang hiệu lực
21 71/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn nước ngoài (viện trợ kinh phí sự nghiệp) từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn đối ứng ngân sách tỉnh năm 2021 30/6/2021 Đang hiệu lực
22 Báo cáo số 91/BC-HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn nước ngoài (viện trợ kinh phí sự nghiệp) từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn đối ứng ngân sách tỉnh năm 2021 kèm theo Tờ trình số 71/TTr-UBND 15/7/2021 Đang hiệu lực
23 BC 1877 của Sở Tài chính giải trình BC 91 thẩm tra TTr 71 về phân bổ nguồn vốn nước ngoài 16/7/2021 Đang hiệu lực
24 78/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/7/2021 Đang hiệu lực
25 BC 99 Thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kem theo TTr 78 17/7/2021 Đang hiệu lực
26 81/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/7/2021 Đang hiệu lực
27 Báo cáo số 89/BC-HĐND thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, kèm theo Tờ trình số 81/TTr-UBND 15/7/2021 Đang hiệu lực
28 70/TT-UBND Tờ trình về Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/6/2021 Đang hiệu lực
29 BC 95/BC-HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND 15/7/2021 Đang hiệu lực
30 69/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/6/2021 Đang hiệu lực
31 BC 94/BC-HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ... kèm theo Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh 15/7/2021 Đang hiệu lực
32 BC 149 Sở Tư pháp giải trình BC số 94 thẩm tra TTr 69 về Phí giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất... 16/7/2021 Đang hiệu lực
33 79/TTr-UBND Ban hành Nghị quyết Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn 7/7/2021 Đang hiệu lực
34 BC 96/BC-HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày... kèm theo Tờ trình số 79/TTr-UBND 16/7/2021 Đang hiệu lực
35 BC 697 của Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình BC 96 thẩm tra TTr 79 về xác định khoảng cách, địa bàn không thể đi về trong ngày 16/7/2021 Đang hiệu lực
36 74/TTr-UBND Về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2/7/2021 Đang hiệu lực
37 Báo cáo số 86/BC-HĐND ngày 13/7/2021 về thẩm tra Tờ trình số 74/TTr-UBND về định mức xây dựng dự toán kinh phí khoa học, công nghệ 13/7/2021 Đang hiệu lực
38 BC 947 Sở Khoa học và Công nghệ giải trình nội dung BC số 86 thẩm tra TTr 74 về dự toàn kinh phí khoa học, công nghệ... 16/7/2021 Đang hiệu lực
39 73/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/6/2021 Đang hiệu lực
40 Báo cáo số 87/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 73/TTr-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi 15/7/2021 Đang hiệu lực
41 BC 1926 của Sở Tài chính tiếp thu, giải trình BC 87 thẩm tra TTr 73 về hạ tầng thủy lợi 16/7/2021 Đang hiệu lực
42 72/TTr-UBND Tờ trinh đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 30/6/2021 Đang hiệu lực
43 Tài liệu thiết minh kèm theo Tờ trình số 72/TTr-UBND về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 5/7/2021 Đang hiệu lực
44 Báo cáo số 90/BC-HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh kèm theo Tờ trình số 72/TTr-UBND 15/7/2021 Đang hiệu lực
45 BC 2083 của Sở NN&PTNT giải trình BC 90 thẩm tra TTr 72 về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 16/7/2021 Đang hiệu lực
46 80/TTr-UBND Danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 7/7/2021 Đang hiệu lực
47 BC 92/BC-HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 kèm theo Tờ trình số 80/TTr- 15/7/2021 Đang hiệu lực
48 BC 133 Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình BC số 92 thẩm tra TTr 80 về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất... 16/7/2021 Đang hiệu lực
49 95/TTr-UBND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 9/7/2021 Đang hiệu lực
50 96/TTr-UBND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) 9/7/2021 Đang hiệu lực
  1    2     Có 72 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu