Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,039
Đang trực tuyến: 88
 
Nghị quyết HĐND tỉnh >> NQ HĐND tỉnh khóa XII
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 11/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/4/2021 Đang hiệu lực
2 12/NQ-HĐND Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025, nguồn vốn ngân sách trung ương 27/4/2021 Đang hiệu lực
3 13/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 27/4/2021 Đang hiệu lực
4 14/NQ-HĐND Về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách địa phương 27/4/2021 Đang hiệu lực
5 02/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
6 03/2021/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 12/3/2021 Đang hiệu lực
7 04/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
8 05/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
9 06/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
10 07/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000m, tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra 12/3/2021 Đang hiệu lực
11 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
12 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng dân dân tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
13 10/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
14 05/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/3/2021 Đang hiệu lực
15 06/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/3/2021 Đang hiệu lực
16 07/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thạch Bích, tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2021 Đang hiệu lực
17 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân khai kinh phí quy hoạch năm 2021 (vốn sự nghiệp) 12/3/2021 Đang hiệu lực
18 09/NQ-HĐND Nghị quyết về phân khai kinh phí thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh 12/3/2021 Đang hiệu lực
19 01/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Quảng Ngãi 3/2/2021 Đang hiệu lực
20 PL 01/2021/NQ-HĐND Phụ lục mức chi công tác bầu cử 3/2/2021 Đang hiệu lực
21 29/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31/12/2020 Đang hiệu lực
22 PL 29/2020/NQ-HĐND Phụ lục kèm nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 về thu hồi đất năm 2021 31/12/2020 Đang hiệu lực
23 28/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
24 PL NQ 28 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND về khuyến nông 10/12/2020 Đang hiệu lực
25 27/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
26 PL NQ 27 PL Kèm theo NQ 27 về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
27 19/2020/NQ-HĐND Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 10/12/2020 Đang hiệu lực
28 20/2020/NQ-HĐND Quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các 10/12/2020 Đang hiệu lực
29 21/2020/NQ-HĐND Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
30 22/2020/NQ-HĐND Quy địnhvề hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2020 Đang hiệu lực
31 23/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới 10/12/2020 Đang hiệu lực
32 24/2020/NQ-HĐND Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương 10/12/2020 Đang hiệu lực
33 25/2020/NQ-HĐND Về việc kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và áp dụng dự toán thu, chi năm 2021 đối với huyện Lý Sơn 10/12/2020 Đang hiệu lực
34 26/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 10/12/2020 Đang hiệu lực
35 41/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
36 42/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 11/12/2020 Đang hiệu lực
37 43/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 11/12/2020 Đang hiệu lực
38 44/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
39 PL NQ 44 Phụ lục về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
40 45/NQ-HĐND Về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà A3 Tỉnh ủy 11/12/2020 Đang hiệu lực
41 46/NQ-HĐND Về điều chỉnh nguồn trung ương thưởng vượt thu năm 2018 11/12/2020 Đang hiệu lực
42 47/NQ-HĐND Về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
43 PL NQ 47 Phụ lục Về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
44 48/NQ-HĐND Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 11/12/2020 Đang hiệu lực
45 49/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 11/12/2020 Đang hiệu lực
46 50/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
47 51/NQ-HĐND Về việc giao bổ sung biên chế công chức cho Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn năm 2020 11/12/2020 Đang hiệu lực
48 52/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
49 53/NQ-HĐND Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
50 54/NQ-HĐND Về số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2021 11/12/2020 Đang hiệu lực
  1    2    3    4    5    6    7    8     Có 365 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu