Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,786,526
Đang trực tuyến: 220
 
Văn bản
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 18/2/2021 Đang hiệu lực
2 Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) 18/2/2021 Đang hiệu lực
3 211/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi 30/10/2020 Đang hiệu lực
4 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi 2/11/2020 Đang hiệu lực
5 207/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII 20/10/2020 Đang hiệu lực
6 260/HĐND-VP V/v cung cấp tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XII 27/10/2020 Đang hiệu lực
7 188/BC-HĐND Một số hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020 27/10/2020 Đang hiệu lực
8 208/BC-UBND Tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII 20/10/2020 Đang hiệu lực
9 DỰ THẢO LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 22/10/2020 Đang hiệu lực
10 TỜ TRÌNH Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 22/10/2020 Đang hiệu lực
11 BÁO CÁO Tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS 22/10/2020 Đang hiệu lực
12 DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 22/10/2020 Đang hiệu lực
13 BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 22/10/2020 Đang hiệu lực
14 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 21/10/2020 Đang hiệu lực
15 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 21/10/2020 Đang hiệu lực
16 LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 21/10/2020 Đang hiệu lực
17 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 21/10/2020 Đang hiệu lực
18 DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ 21/10/2020 Đang hiệu lực
19 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 21/10/2020 Đang hiệu lực
20 Hồ sơ tài liệu dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) 22/9/2020 Đang hiệu lực
21 Giấy mời họp Luật Biên phòng Việt Nam 9/9/2020 Đang hiệu lực
22 DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 9/9/2020 Đang hiệu lực
23 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam 9/9/2020 Đang hiệu lực
24 DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (sửa đổi) 4/9/2020 Đang hiệu lực
25 Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) 4/9/2020 Đang hiệu lực
26 GIẤY MỜI Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 3/9/2020 Đang hiệu lực
27 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 3/9/2020 Đang hiệu lực
28 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 3/9/2020 Đang hiệu lực
29 DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ 3/9/2020 Đang hiệu lực
30 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 3/9/2020 Đang hiệu lực
31 12/QĐ-HĐND Quyết định, kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức hành chính, viên chức sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị, địa phương từ năm 2017 đến năm 2020 21/8/2020 Đang hiệu lực
32 Giám sát tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách 10/7/2020 Đang hiệu lực
33 TỜ TRÌNH Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 10/7/2020 Đang hiệu lực
34 LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI) 10/7/2020 Đang hiệu lực
35 TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; Báo cáo KT-XH; Dự kiến Chương trình Kỳ họp giữa năm 2020 28/5/2020 Đang hiệu lực
36 05/KH-HĐND KẾ HOẠCH - ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT Bãi chôn lấp chất thải rắn Đồng Nà (Tp Quảng Ngãi) và Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) 18/5/2020 Đang hiệu lực
37 DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI) 11/5/2020 Đang hiệu lực
38 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) 11/5/2020 Đang hiệu lực
39 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 11/5/2020 Đang hiệu lực
40 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 11/5/2020 Đang hiệu lực
41 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 8/5/2020 Đang hiệu lực
42 73/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2020 29/4/2020 Đang hiệu lực
43 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ 6/5/2020 Đang hiệu lực
44 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
45 DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) 6/5/2020 Đang hiệu lực
46 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
47 TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2020 29/4/2020 Đang hiệu lực
48 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU 29/4/2020 Đang hiệu lực
49 Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 29/4/2020 Đang hiệu lực
50 DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 29/4/2020 Đang hiệu lực
  1    2    3     Có 148 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu