Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,391,957
Đang trực tuyến: 134
 
NQ HĐND tỉnh >> NQ HĐND tỉnh khóa XI
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 41/2015/NQ-HĐND Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2015 Đang hiệu lực
2 40/2015/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2015 Đang hiệu lực
3 39/2015/NQ-HĐND Về việc tạm dừng thực hiện Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước 14/12/2015 Đang hiệu lực
4 38/2015/NQ-HĐND Về việc thành lập mới một số thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn của huyện Ba Tơ, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
5 37/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 14/12/2015 Đang hiệu lực
6 36/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 14/12/2015 Đang hiệu lực
7 35/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
8 34/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
9 33/2015/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
10 32/2015/NQ-HĐND Về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
11 31/2015/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao 14/12/2015 Đang hiệu lực
12 30/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
13 29/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
14 28/2015/NQ-HĐND Qui định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
15 27/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
16 26/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
17 25/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2015 Đang hiệu lực
18 24/2015/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 14/12/2015 Đang hiệu lực
19 23/2015/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 14/12/2015 Đang hiệu lực
20 22/2015/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 14/12/2015 Đang hiệu lực
21 21/2015/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
22 20/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 14/12/2015 Đang hiệu lực
23 19/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 14/12/2015 Đang hiệu lực
24 09/2015/NQ-HĐND Về nghiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 20/7/2015 Đang hiệu lực
25 10/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 20/7/2015 Đang hiệu lực
26 11/2015/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 20/7/2015 Đang hiệu lực
27 12/2015/NQ-HĐND Thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi 20/7/2015 Đang hiệu lực
28 13/2015/NQ-HĐND Thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 20/7/2015 Đang hiệu lực
29 14/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí thư viện trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi 20/7/2015 Đang hiệu lực
30 01/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 22/4/2015 Đang hiệu lực
31 02 /2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020 22/4/2015 Đang hiệu lực
32 03 /2015/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
33 04/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
34 05/2015/NQ-HĐND Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
35 06/2015/NQ-HĐND Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
36 07/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
37 08/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/4/2015 Đang hiệu lực
38 26/2014/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 16/12/2014 Đang hiệu lực
39 27/2014/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 16/12/2014 Đang hiệu lực
40 PL 27/2014/NQ-HĐND Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh 16/12/2014 Đang hiệu lực
41 28/2014/NQ-HĐND Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 16/12/2014 Đang hiệu lực
42 PL 28/2014/NQ-HĐND Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2015 16/12/2014 Đang hiệu lực
43 31/2014/NQ-HĐND Về việc thành lập một số thôn mới, tổ dân phố mới thuộc các xã, thị trấn của huyện Trà Bồng 16/12/2014 Đang hiệu lực
44 32/2014/NQ-HĐND Quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/12/2014 Đang hiệu lực
45 33/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 16/12/2014 Đang hiệu lực
46 34/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV 16/12/2014 Đang hiệu lực
47 35/2014/NQ-HĐND Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI 16/12/2014 Đang hiệu lực
48 36/2014/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI 16/12/2014 Đang hiệu lực
49 38/2014/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 16/12/2014 Đang hiệu lực
50 39/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 16/12/2014 Đang hiệu lực
  1    2    3    4     Có 195 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu