Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,801
Đang trực tuyến: 57
 
Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH (Từ ngày 27/8/2018 đến 21/10/2018)

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

Thứ 2

Ngày 27/8

Sáng

- Tổ chức Đoàn ra
(Từ 24-31/8)

 

 

Thành phần Đoàn ra

Chiều

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1) tổ chức giám sát thực tế

HĐND
tỉnh

TP
Quảng Ngãi

Tổ 1

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế

Đ/c Phiên

Huyện
Mộ Đức

Tổ 2

Thứ 3

Ngày 28/8

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

HĐND
tỉnh

TP
Quảng Ngãi

Tổ 1

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

Đ/c Phiên

Huyện
Mộ Đức

Tổ 2

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 29/8

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

HĐND
tỉnh

Huyện 
Nghĩa Hành

Tổ 1

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

Đ/c Phiên

Huyện
Tư Nghĩa

Tổ 2

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 30/8

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

HĐND
tỉnh

Huyện 
Nghĩa Hành

Tổ 1

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

Đ/c Phiên

Huyện
Tư Nghĩa

Tổ 2

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 31/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 01/9

Cả ngày

Nghỉ lễ

 

 

 

CN

Ngày 02/9

Cả ngày

Nghỉ lễ

 

 

 

Thứ 2

Ngày 03/9

Cả ngày

Nghỉ lễ

 

 

 

Thứ 3

Ngày 04/9

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 05/9

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 06/9

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1) tổ chức giám sát thực tế
(Cả ngày)

Đ/c Minh

Huyện 
Bình Sơn

Tổ 1

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

Đ/c Phiên

Huyện
Sơn Tịnh

Tổ 2

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

Huyện
Nghĩa Hành

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 07/9

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

Đ/c Minh

Huyện 
Bình Sơn

Tổ 1

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế (Cả ngày)

Đ/c Phiên

Huyện
Sơn Tịnh

Tổ 2

Thứ 6

Ngày 07/9

Sáng

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

Huyện
Tư Nghĩa

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 08/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

CN

Ngày 09/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

Thứ 2

Ngày 10/9

Sáng

- Họp giao ban (Dự kiến)

Thường trực

Phòng họp
HĐND tỉnh

TT; Trưởng, phó các Ban; Chánh, phó VP; Trưởng phó các phòng và chuyên viên

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

TP
Quảng Ngãi

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 11/9

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1) tổ chức giám sát thực tế
(Cả ngày)

Đ/c Minh

Huyện 
Bình Sơn

Tổ 1

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế
(Cả ngày)

Đ/c Phiên

Huyện
Sơn Tịnh

Tổ 2

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Tây Trà

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 12/9

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1 + Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế
(Cả ngày)

HĐND
tỉnh

TP
Quảng Ngãi

Tổ 1 + Tổ 2

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Tây Trà

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 13/9

Sáng

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Tổ 1 + Tổ 2) tổ chức giám sát thực tế
(Cả ngày)

HĐND
tỉnh

TP
Quảng Ngãi

Tổ 1 + Tổ 2

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững (Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Trà Bồng

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 14/9

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Trà Bồng

Theo TP Đoàn GS

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

Huyện
Bình Sơn

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 15/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

CN

Ngày 16/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

Thứ 2

Ngày 17/9

Sáng

- Họp giao ban (Dự kiến)

Thường trực

Phòng họp
HĐND tỉnh

TT; Trưởng, phó các Ban; Chánh, phó VP; Trưởng phó các phòng và chuyên viên

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 18/9

Sáng

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

Huyện
Minh Long

Theo TP Đoàn GS

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững (Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện Tây Trà,
Huyện Trà Bồng

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 19/9

Sáng

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

TP. Quảng Ngãi

Theo TP Đoàn GS

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững (Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Ba Tơ

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 20/9

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Ba Tơ

Theo TP Đoàn GS

Họp HĐND tỉnh, kỳ họp bất thường (Dự kiến)

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 21/9

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Buổi sáng)

Ban
Dân tộc

Huyện
Ba Tơ

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 22/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

CN

Ngày 23/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

Thứ 2

Ngày 24/9

Sáng

- Họp giao ban (Dự kiến)

Thường trực

Phòng họp
HĐND tỉnh

TT; Trưởng, phó các Ban; Chánh, phó VP; Trưởng phó các phòng và chuyên viên

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 25/9

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Sơn Tây

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 26/9

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững (Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Sơn Tây

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 27/9

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Sơn Hà

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 28/9

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững (Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Sơn Hà

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 29/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

CN

Ngày 30/9

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

Thứ 2

Ngày 01/10

Sáng

- Họp giao ban (Dự kiến)

Thường trực

Phòng họp
HĐND tỉnh

TT; Trưởng, phó các Ban; Chánh, phó VP; Trưởng phó các phòng và chuyên viên

(Dự kiến) Tiếp xúc cử tri:
Từ ngày 01/10 đến 15/10

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 02/10

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững (Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện Sơn Tây,
Huyện Sơn Hà

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 03/10

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện
Minh Long

Theo TP Đoàn GS

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

Huyện
Tây Trà

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 04/10

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Huyện Minh Long
Sở NN&PTNT

Theo TP Đoàn GS

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

Huyện
Sơn Tây

Theo TP Đoàn GS

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 05/10

Sáng

- Ban Dân tộc giám sát thực tế giám sát việc thực hiện DA 1, DA 2 thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững
(Cả ngày)

Ban
Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh
Sở LĐTB&XH

Theo TP Đoàn GS

Chiều

- Ban VH-XH giám sát thực tế về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế (Cả ngày)

Ban
VH-XH

Huyện
Mộ Đức

Theo TP Đoàn GS

Thứ 7

Ngày 06/10

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

CN

Ngày 07/10

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

Thứ 2

Ngày 08/10

Sáng

- Họp giao ban (Dự kiến)

Thường trực

Phòng họp
HĐND tỉnh

TT; Trưởng, phó các Ban; Chánh, phó VP; Trưởng phó các phòng và chuyên viên

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 09/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 10/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 11/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 12/10

Sáng

(Dự kiến) tham gia Hội nghị giao ban Miền Trung Tây nguyên tại tỉnh Kon Tun
(03 ngày, 12-14/10)

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 13/10

Cả ngày

Nghỉ

 

 

 

CN

Ngày 14/10

Cả ngày

Nghỉ