Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo trình HĐND tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, chiều ngày 5/12/2018, Ban Pháp chế tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực nội chính, tư pháp nêu tại các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức họp thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 12
Thực hiện lịch làm việc theo giấy mời số 94/GM-HĐND của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc tổ chức họp thẩm tra các nội dung được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (Kỳ họp thứ 12), chiều ngày 03 và ngày 04/12/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018). Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì với sự tham gia của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Võ Phiên - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng, ban chuyên trách của các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên trách của Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh.Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo giám sát
Sáng ngày 29/11/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Dự án 1, Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh, từ năm 2016 đến 30/6/2018. Đồng chí Hồ Ngọc Thịnh - Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, tham dự họp gồm có: đồng chí Nguyễn Đức On - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND 6 huyện miền núi, các Trưởng, Phó Ban chuyên trách HĐND tỉnh và các thành viên của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.Các tin, bài khác