Quảng Ngãi triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đưa:  09/01/2018 08:55:15 PM In bài
Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đến dự cùng chủ trì với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên, lãnh đạo các Ban đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

​Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã trình bày Báo cáo tóm tắt về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra theo phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và chủ đề năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, UBND tỉnh xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành đó là: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế-xã hội; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; (2) Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; (3) Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (4) Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Chấn chỉnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

 

Quang cảnh Hội nghị

Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cho các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9-9,5% (không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 8,5-9%), trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng  4,0%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 11,1%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,5%; GRDP bình quân đầu người 2.509 USD/người (57,7 triệu đồng/người); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 27.000-29.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 14.913,5 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu 450 triệu USD; có 01 huyện và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thành lập mới khoảng 1.000 doanh nghiệp; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,59%  (trong đó miền núi giảm: 5,47%).

Để thực hiện các mục tiêu, UBND tỉnh đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 107 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên 3 lĩnh vực: Phát triển kinh tế; Phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; Nội chính, tổ chức nhà nước và quốc phòng, an ninh. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng sở, ngành, địa phương. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể về những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ngãi phải nỗ lực phấn đấu để không chỉ năm sau tiến bộ, phát triển hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn để từng bước theo kịp với các tỉnh trong khu vực và trong cả nước, không bị bỏ lại phía sau. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo 6 vấn đề lớn trọng tâm, trong đó yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; cần xác định rõ từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành. Trong tổ chức thực hiện đặc biệt quan tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, phê bình thực hiện chậm trễ, chất lượng kém. Trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành phải luôn chú ý cả hai mặt: giải quyết vấn đề hiện tại, đồng thời tạo dựng môi trường và điều kiện để những năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng phát triển tầm vóc, thể chất và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật; định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; nhiệm vụ này phải được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước,...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

 

Q.T

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi