Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện từ năm 2015 - 2017
Ngày đưa:  29/11/2018 03:03:17 PM In bài
Quang cảnh buổi làm việc
Thực hiện Thông báo số 59/TB-ĐGS ngày 15/11/2018 của HĐND tỉnh về lịch giám sát việc sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện từ năm 2015 – 2017, ngày 27/11/2018, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Phương Thảo làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với Sở Tài chính, đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Thành phố Quảng Ngãi, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh; Lãnh đạo các phòng, chuyên viên chuyên trách của Sở Tài chính và Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND thành phố, các huyện đã báo cáo giải trình các vấn đề được Đoàn giám sát đặt ra trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, tài liệu liên quan do UBND các huyện cung cấp và đi thực tế một số địa phương; đồng thời, UBND thành phố, các huyện đề xuất, kiến nghị những giải pháp đối với những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn hiện tại trong quá trình phân bổ, sử dụng, quản lý kinh phí trên địa bàn.

Một số nội dung chính UBND các huyện, thành phố cần chú trọng quan tâm. Cụ thể như sau:

Dự toán đầu năm phân bổ chưa đúng mục tiêu, chưa đúng với số dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh; một số nhiệm vụ lập dự toán chưa sát, khoản kinh phí không sử dụng sau khi phân bổ chưa được nộp trả về ngân sách cấp trên (kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, kinh phí quà chúc thọ người cao tuổi,...); kết quả sử dụng kinh phí tại đơn vị dự toán đối với kinh phí đội công tác xã hội tình nguyện theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND có sự khác nhau giữa các huyện; những thay đổi trong quá trình thực hiện chuyển đổi từ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 sang Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; công tác phối hợp kiểm tra, thanh tra trong việc việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh và nguồn dự phòng ngân sách tại địa phương giai đoạn 2015 -2017; trách nhiệm của UBND huyện, xã trong việc kiểm tra, quản lý hoạt động nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu do UBND tỉnh cấp trên địa bàn; những định hướng, phương pháp phân bổ kinh phí được Sở Tài chính báo cáo, đề nghị, góp ý đối với các huyện, thành phố cho biết trên địa bàn…

 

D.K

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi