Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh
Ngày đưa:  30/12/2013 11:00:49 PM In bài

Lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Điều 109. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

--------------------------

Danh sách thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách có 5 người, gồm:

1- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng ban (chuyên trách)

2- Ông Trần Văn Luật, Phó Trưởng ban (chuyên trách)

Các ủy viên:

1-  Ông Lê Hạnh

2-  Ông Huỳnh Văn Tố

3-  Ông Nguyễn Thế Nhân.

 


Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi